Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

Οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου καλούνται να καταθεσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 20/12/13 προκειμένου να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκομωσία. Μαζί με την αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία) καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  2. Βεβαίωση από την κεντρική βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλουν βιβλία
  3. Βεβαίωση από τις Φοιτητικές Εστίες ότι δεν έχουν εκρεμμότητες
  4. Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) και Βιβλιάριο Υγείας εφόδον διαθέτουν

Από τη Γραμματεία