Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για το έτος 2020

Το Τμήμα Φυσικής στη Συνέλευση αριθμ. συνεδρίας 537/26.11.2020, ενέκρινε την πρόσληψη Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για παροχή επικουρικού έργου σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά το έτος 2020 με Αριθμούς Μητρώου ως κάτωθι:

Α.Α       Α.Μ

1            665

2            758

3            763

4            761

5            756

6            745

7            744

8            742

9            740

10         750

11         751

12         721

Επιλαχόντες με σειρά κατάταξης:

13         783

14         759

15         639

Καλούνται οι δώδεκα (12) επιτυχόντες να συμπληρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν (συμπληρωμένα, έγχρωμα σε μορφή pdf) στο email της Γραμματείας (gramphys@uoi.gr) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30.11.2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε πριν τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών να διαβάσετε προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ευγενία Νάκου τηλ: 2651007491