Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων

Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2020-21

  • Για την διεξαγωγή των εξετάσεων στις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ισχύουν τα σχετικά αναφερόμενα στις «Οδηγίες για τη Διεξαγωγή των Εξ αποστάσεως Εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου του ακ. έτους 2019-20», σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Συγκλήτου (αριθ. 1087/26-5-2020 (Α.Δ.Α.: ΨΛ4Ν469Β7Η-ΡΛΥ)) τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος  (https://www.uoi.gr/apofasi-tis-sygklitoy-gia-ti-diexagogi-ton-exetaseon-...).
  • Ιδιαίτερα για την περίπτωση Προφορικών Εξετάσεων στο Τμήμα Φυσικής:

Οι διδάσκοντες,

1) υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως με κάθε διαθέσιμο μέσο (ιστοσελίδα του Τμήματος, ecourse) και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 7 ημέρες πριν την εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη και το ανακοινωμένο πρόγραμμα εξετάσεων, τους φοιτητές για τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής (προφορικές ή/και γραπτές) των εξετάσεων στο μάθημα το οποίο είναι υπεύθυνοι,

2) υποχρεούνται να οργανώνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να ανακοινώνουν στους συμμετέχοντες φοιτητές εγκαίρως και όχι αργότερα από 24 ώρες πριν την διεξαγωγή της εξέτασης, τον τρόπο (προσωπικά ή σε ομάδες) και το πρόγραμμα διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων, το οποίο θα πρέπει να περιέχει την συγκεκριμένη ημερομηνία, την ώρα έναρξης και την εκτιμώμενη χρονική διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης για κάθε εξεταζόμενο φοιτητή ή ομάδα φοιτητών,

3) υποχρεούνται να διασφαλίσουν την συμμετοχή στην διαδικασία των προφορικών εξετάσεων και ενός δευτέρου επιτηρητή-διδάσκοντα του Τμήματος (μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ), ο οποίος θα παρευρίσκεται και αυτός στην διαδικασία της προφορικής εξέτασης των φοιτητών.

Οι φοιτητές,

1) υποχρεούνται να δηλώνουν εγκαίρως και όχι αργότερα από 2 ημέρες πριν την διεξαγωγή της εξέτασης την πρόθεση συμμετοχή τους στις εξετάσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων,

2) υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως και χωρίς καμία καθυστέρηση στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων

3) υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των διδασκόντων κατά την διάρκεια των εξετάσεων.

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Τμήματος