Κατατάξεις Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταταγούν στο Τμήμα Φυσικής πρέπει να υποβληθούν από 13/1/14 έως 23/1/14 στη Γραμματεία του Τμήματος.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται απαραίτητα αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών και ειδικά για πτυχιούχους εξωτερικού βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα:
- Μηχανική
- Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός
- Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

Η ύλη των μαθημάτων έχει ως κάτωθι:

ΜΗΧΑΝΙΚΗ :
Κίνηση σε μια διάσταση. Κίνηση στο επίπεδο. Δυναμική του σωματίου. Έργο και ενέργεια Διατήρηση της ενέργειας. Διατήρηση της ορμής. Κρούσεις. Κινηματική της περιστροφής. Δυναμική της περιστροφής και διατήρηση της στροφορμής. Ισορροπία των στερεών σωμάτων. Ταλαντώσεις. Παγκόσμια έλξη. Στατική και δυναμική των ρευστών.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ :
Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Όρια και συνέχεια. Παράγωγος και διαφορικό. Εφαρμογές παραγώγων. Αόριστο, ορισμένο και γενικευμένο ολοκλήρωμα. Εφαρμογές ολοκληρωμάτων. Ακολουθίες, σειρές, δυναμοσειρές, ανάπτυγμα Taylor. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος, ολικό διαφορικό και εφαρμογές τους στη Φυσική. Παραγώγιση πεπλεγμένων συναρτήσεων, κανόνας Leibniz. Ακρότατα και σαγματικά σημεία, πολλαπλασιαστές Lagrange, εφαρμογές.

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ :
Ηλεκτρικό φορτίο και ύλη. Ηλεκτρικό πεδίο και νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης. Ρεύμα και αντίσταση. Ηλεκτρεγερτική δύναμη και κυκλώματα. Μαγνητικό πεδίο. Νόμοι των Biot-Savart και Ámpere Faraday. Αυτεπαγωγή. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. Εναλλασσόμενο ρεύμα και κυκλώματα RCL. Εξισώσεις Maxwell και ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος