Ημερίδα προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

Πρόγραμμα ημερίδας παρουσίασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

Η ημερίδα παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MS-Teams του Πανεπιστημίου μας.

Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 10:00 π.μ και θα είναι 15λεπτες (10-12 λεπτά παρουσίαση + 3 λεπτά ερωτήσεις).

Παρακαλούνται οι επιβλέποντες καθηγητές και οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην ημερίδα παρουσίασης των διπλωματικών εργασιών να εγγραφούν στην πλατφόρμα MS-Teams.

Η ομάδα στο teams έχει τίτλο «Δημόσια Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών», ο κωδικός πρόσβασης είναι coam090 και ο σύνδεσμος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a82a104be690a41c9970d4cc931b6999e%40thread.tacv2/1613725044441?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%222efe3000-2ea8-4551-a8c6-a53fa2bc748e%22%7d

Ερωτήσεις θα γίνονται μέσω video.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.