Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ. 544/22-02-2021, εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 οι κάτωθι:

Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

924/01-02-2021

933/05-02-2021

940/05-02-2021

Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν, (με email ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος), από την Τρίτη 23-02-2021 έως και την Παρασκευή 26-02-2021 τα παρακάτω προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)