Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

H δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Λαυρέντιου Καζαντζίδη με θέμα: «Κοσμολογικές Εφαρμογές Βαθμοτανυστικών Θεωριών Βαρύτητας» θα γίνει την Τρίτη 22/03/2022 και ώρα 18.00.

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει μέσω του MS TEAMS.
Όνομα δωματίου: "Παρουσίαση Διατριβής Λαυρέντιος Καζαντζίδης"
Κωδικός TEAMS: mwb1lez
Σύνδεσμος:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aXu3Vce1gv2hxX1-oaeHuOIyRaB_b3PQOcgQAyvIA0lk1%40thread.tacv2/1646991669321?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%224369d81b-81bf-4b2f-8697-1a8278b2edd6%22%7d