Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Παρασκευά Γιαννείου με θέμα: «Μελέτες κβαντικής χρωμοδυναμικής με πίδακες σωματίων στο πείραμα CMS του LHC» («Studies of quantum chromodynamics with jets at the CMS experiment at the LHC») θα γίνει τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει μέσω του MS TEAMS.

Όνομα δωματίου: "Thesis P. Gianneios"

Κωδικός TEAMS: o11ptho

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a936203c56ea84c36afbfc3e5e157cfcd%40thread.tacv2/1647853626627?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%227e62fef4-ed31-4292-9a2b-0e725cb520be%22%7d

Συνημμένο Αρχείο: