Κοσμολογικές Εφαρμογές Βαθμοτανυστικών Θεωριών Βαρύτητας

Διδάκτωρ: 
Καζαντζίδης Λαυρέντιος
Επιβλέπων: 
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος, Καντή Παναγιώτα, Λεοντάρης Γεώργιος.
Εξεταστική Επιτροπή: 
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος, Καντή Παναγιώτα, Δέδες Αθανάσιος, Τσάγκας Χρήστος, Νέσσερης Σάββας, Σαριδάκης Εμμανουήλ, Χαρμούσης Χρήστος.