Παρουσίαση μεταδιδακτορικής έρευνας

Η παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας του Δρ. Δημητρίου Παπούλια με θέμα: "Αστροσωματιδιακή Φυσική Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο σε Πειράματα Νετρίνων και Άμεσης Ανίχνευσης Σκοτεινής Ύλης" θα γίνει την Παρασκευή 10  Ιουνίου 2022, ώρα 12:00.

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω του MS TEAMS.

Η ονομασία της εικονικής ομάδας είναι «Σεμινάριο Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» και ο κωδικός για σύνδεση στην εικονική αίθουσα είναι

y5dp6mt

Ο σύνδεσμος είναι: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a213c98b477e24c968473ea1239a3f167%40thread.tacv2/1623211638065?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%224369d81b-81bf-4b2f-8697-1a8278b2edd6%22%7d