ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας τους και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής (Μεταβατικό Κτίριο)
Πανεπιστημιούπολη
45110 Ιωάννινα
  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου.
  2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)  (επισυνάπτεται).
  3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται). 
  4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν  χρειάζεται επικύρωση).
  5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση: 

https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Η κατάθεση δικαιολογητικών με αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου) μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26510 0 7490, 7491, 7192).

Συνημμένο Αρχείο: