Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών (Erasmus +)

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+  και να φοιτήσουν με υποτροφία σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Τα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν επιτυχώς στο εξωτερικό αναγνωρίζονται στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής. Επίσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Erasmus+ για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (placement) σε ιδρύματα και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν θεσπιστεί από το Τμήμα αναφέρονται στο σχετικό αρχείο.

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες (αρχείο XLSX)