Πίνακας αντιστοίχισης βαθμολογίας ECTS

Για την αντιστοίχηση των βαθμολογιών των μαθημάτων με βαθμολογίες ECTS οι οποίες εμφανίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος, το Τμήμα έχει προχωρήσει σε στατιστική ανάλυση των δεδομένων του φοιτητολογίου σχετικά με τις βαθμολογίες  των μαθημάτων και τους βαθμούς των πτυχίων.  Με βάση τα ανωτέρω για αποφοίτους του ακ. έτος 2016-17 ισχύουν οι παρακάτω πίνακες αντιστοίχισης :

1) Πίνακας αντιστοίχισης βαθμολογιών μαθημάτων (*)

Βαθμός Πλήθος βαθμολογιών Ποσοστό (%) Αθροιστικό ποσοστό(%) Βαθμολογία ECTS
10 584 4.33 4.33 A
9.5 31 0.23 4.56 A
9 862 6.39 10.95 A
8.5 80 0.59 11.54 B
8 1400 10.38 21.92 Β
7.5 139 1.03 22.95 Β
7 1997 14.81 37.75 B
6.5 248 1.84 39.59 C
6 2557 18.95 58.55 C
5.5 283 2.10 60.64 C
5 5309 39.36 100.00 D

(*) Βασίζεται στην ανάλυση του συνόλου των τελικών βαθμολογιών (μεγαλυτέρων ή ίσων του 5) του συνόλου των μαθημάτων της τελευταίας τριετίας δηλαδή των ακαδημαϊκών ετών 2013-14,2014-15,2015-16 (πλήθος 13490).

2) Πίνακας αντιστοίχισης βαθμολογιών Πτυχίων (**)

Περιοχή βαθμών Πλήθος Ποσοστό(%) Βαθμολογία ECTS
7.15 -  10.00 51 10.16 A
6.42  - 7.14 123 24.50 B
5.98  -  6.41 154 30.68 C
5.69  -  5.97 124 24.70 D
5.00  -  5.68 50 9.96 E

(**) Βασίζεται στην ανάλυση του συνόλου των βαθμολογιών πτυχίων της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή των ακαδημαϊκών ετών 2011-12 έως 2015-16 (πλήθος 502).