Διδακτορικές Σπουδές

Προκήρυξη 2019

 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80 με πρότυπο τα αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού. Ειδικότερα, είχε καθιερωθεί κύκλος μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο εξαμήνων και γραπτές Εισαγωγικές Εξετάσεις. Την δεκαετία του 90 το Πρόγραμμα τροποποιήθηκε ώστε να συνδεθεί και να αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων Προγραμμάτων ΜΔΕ. Μετά την εφαρμογή του νέου νόμου 4485/2017, το πρόγραμμα λειτουργεί με τον ακόλουθο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 832/2018).

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Κ.Δ.Σ.)

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α ́) και τους κανονισμούς της απόφασης αυτής.

Άρθρο 2

Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η Επιστήμη της Φυσικής τόσο στη Βασική έρευνα όσο και σε Εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης.

Άρθρο 3

Διδακτορικοί Τίτλοι

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών απονέμει διδακτορικό τίτλο με δυνατότητα εξειδίκευσης: (α) στη Φυσική, (β) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Φυσική Περιβάλλοντος, και (γ) στις Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες.

Άρθρο 4

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δύναται να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων δύο φορές κάθε έτος και ειδικότερα πριν την έναρξη του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου διδασκαλίας. Στην προκήρυξη αποτυπώνονται τα ερευνητικά πεδία στα οποία προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τα μέλη ΔΕΠ τα οποία τα έχουν εισηγηθεί. Η προκήρυξη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, αναρτάται υποχρεωτικώς στον δικτυακό τόπο του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 5

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φυσική ή συναφούς με τη Φυσική αντικειμένου από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. (σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80)) ως ισότιμα της αλλοδαπής. Ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από τις αντίστοιχες προκηρύξεις του Τμήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση και η επιλογή των υποψηφίων προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α'). Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν μόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και η επίδοση τους είναι αρίστη. Η αίτηση υποψηφιότητας αυτών υποβάλλεται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην τρέχουσα προκήρυξη του Τμήματος και δεν προσμετράται στο συνολικό αριθμό θέσεων της προκήρυξης.

Ειδικότερα, η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από:

• Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

• Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

• Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.

• Δήλωση του υποψηφίου για τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορικής διατριβής

• Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ.

• Αναλυτική βαθμολογία (προπτυχιακών μαθημάτων).

• Αναλυτική βαθμολογία (μεταπτυχιακών μαθημάτων, βαθμός Δ.Μ. Σ.).

• Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο).

• Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι από τα ερευνητικά πεδία τα οποία περιγράφονται στην προκήρυξη. Στην περίπτωση που η επιλογή δεν εμπεριέχεται στα περιγραφόμενα στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην κατάθεση αναλυτικής περιγραφής του αντικειμένου έρευνας (τουλάχιστον 500 λέξεις).

• Και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη.

Οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και του προσχεδίου της διατριβής δύνανται να είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική γλώσσα.

Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών, η οποία ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή (εφόσον έχει ορισθεί) δύναται κατά περίπτωση και εφόσον κρίνει πως είναι αναγκαίο να εισηγηθεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να περατώσει τα μαθήματα με επιτυχία πριν την σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Άρθρο 6

Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται στη βάση των επιδόσεων αυτών στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, της συνέντευξης (η οποία δύναται να γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης), των συστατικών επιστολών που καταθέτουν καθώς και των επιστημονικών εργασιών ή άλλου ερευνητικού έργου που έχουν εκπονήσει.

Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος.

Άρθρο 7

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Σε ειδικές περιπτώσεις ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται κατόπιν αιτήσεώς του προς τη Συνέλευση του Τμήματος να ζητήσει χρονική παράταση έως και ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος για την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής. Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τους λόγους για τους οποίους ζητεί την παράταση. Την αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύει έγγραφο της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής με το οποίο να εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος για χρονική παράταση. Η συνολική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτά (7) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, χρόνος μετά τον οποίο ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται.

Άρθρο 8

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

Η διαδικασία ανάθεσης/επίβλεψης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α'). Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που επιτρέπεται να επιβλέπει ταυτόχρονα ένας επιβλέπων ορίζεται σε πέντε (5). Ο επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής εισηγείται την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή την οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Ο επιβλέπων δύναται να αντικατασταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α') όταν εκλείψει ή όταν απουσιάσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) ακαδημαϊκού έτους και αδυνατεί να τελέσει τα χρέη του επιβλέποντος. Δύναται επίσης να αντικατασταθεί από την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής όταν με αίτησή του προς την Συνέλευση του Τμήματος παραιτηθεί. Σε αυτή την περίπτωση αναγράφονται στην αίτησή του οι ακριβείς λόγοι της παραίτησης και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α'). Στην περίπτωση που η επίβλεψη ανατεθεί σε ένα από τα δύο εναπομένοντα μέλη της τριμελούς το τρίτο μέλος ορίζεται από τη Συνέλευση μετά από πρόταση του νέου επιβλέποντος.

Οριστικοποίηση-τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής δύναται να γίνει με εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος πριν από τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής και τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις Υποψηφίου Διδάκτορα

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται:

α) Να ανανεώνει την εγγραφή του στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος και συγκεκριμένα τον μήνα Οκτώβριο. Εάν ο υποψήφιος διδάκτορας δεν ανανεώσει την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη διαγράφεται από τα Μητρώα Διδακτόρων του Τμήματος.

β) Να υποβάλει εγγράφως μία φορά κάθε έτος αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, μετά τη λήψη του αναλυτικού υπομνήματος από τον υποψήφιο διδάκτορα, υποβάλει προς το Τμήμα την ετήσια έκθεση προόδου του υποψηφίου. Τόσο το αναλυτικό υπόμνημα του υποψηφίου όσο και η ετήσια έκθεση προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.

γ) Να παρουσιάζει προφορικά δημόσια την πρόοδό του υπό μορφή σεμιναρίου μία φορά κάθε έτος σε ημερομηνία την οποία ορίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η οποία είναι κοινή για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. Υποχρέωση προφορικής δημόσιας παρουσίασης έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη σύσταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

δ) να παρακολουθεί τα σεμινάρια τα οποία διοργανώνει το Τμήμα.

ε) να προσφέρει επικουρικό διδακτικό έργο.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν τηρεί τις παραπάνω υποχρεώσεις η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα να τον ενημερώσει πρώτα εγγράφως και εφόσον ο υποψήφιος εξακολουθεί να αγνοεί τις υποχρεώσεις του, μετά από νέα εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, να τον διαγράψει από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.

Άρθρο 10

Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

Ως προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, πέραν της Ελληνικής είναι και η Αγγλική. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να συντάσσεται και ευρεία περίληψη στην Ελληνική (τουλάχιστον 10 σελίδων).

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας αιτείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγησή της. Την αίτηση πρέπει να συνοδεύει και έγγραφο της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής με το οποίο δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου συντάσσει εισηγητική έκθεση και την υποβάλει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

Ο υποψήφιος, εντός δέκα (10) ημερών από την σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, οφείλει να υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή στη Γραμματεία του Τμήματος σε οκτώ (8) αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο το οποίο χορηγείται από τη Γραμματεία. Τα επτά αντίγραφα αποστέλλονται από τη Γραμματεία στα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ενώ ένα παραμένει στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α'). Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ο επιβλέπων καθηγητής συγκαλεί με ειδική πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Τμήματος, την επταμελή εξεταστική επιτροπή. Σε περίπτωση κωλύματος του επιβλέποντα καθηγητή ή άλλου λόγου, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, ο Πρόεδρος του Τμήματος δύναται να συγκαλέσει την επταμελή εξεταστική επιτροπή. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 41 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α'). Στο τέλος της διαδικασίας και εφ' όσον έχει εγκριθεί η διατριβή η επταμελής εξεταστική επιτροπή συντάσσει ειδικό πρακτικό υπογεγραμμένο από όλα τα παρόντα μέλη της το οποίο και υποβάλλει στην Συνέλευση του Τμήματος προκειμένου να γίνει η αναγόρευση του διδάκτορα.

Άρθρο 11

Απονομή του διδακτορικού τίτλου

Το πρακτικό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και εντός τριάντα (30) ημερών ακολουθεί η καθομολόγηση του διδάκτορα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καθομολόγηση είναι η εκτύπωση και βιβλιοδεσία του τελικού αντιτύπου της διατριβής και η κατάθεση του προβλεπόμενου αριθμού αντιτύπων στη Γραμματεία του Τμήματος.

Στον υποψήφιο διδάκτορα απονέμεται ο διδακτορικός τίτλος στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος παρουσία Πρυτάνεως ή Αντιπρυτάνεως. Η τελική μορφή του κειμένου της διδακτορικής διατριβής (μετά από άδεια του διδάκτορα) αναρτάται σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του Τμήματος.

Άρθρο 12

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος ορίζει την Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Ε.Δ.Σ.) η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με διετή θητεία. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει ως Πρόεδρο της Ε.Δ.Σ. ένα από τα πέντε μέλη Δ.Ε.Π. που την απαρτίζουν. Αρμοδιότητες της Ε.Δ.Σ. είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Στις αρμοδιότητες της Ε.Δ.Σ. περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α) Παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία των διδακτορικών σπουδών.

β) Εισηγείται τα ερευνητικά πεδία στα οποία προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τα οποία περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος για νέους υποψήφιους διδάκτορες.

γ) Κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις των νέων υποψηφίων διδακτόρων και εισηγείται προς την Συνέλευση του Τμήματος μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Συγκεντρώνει τα αναλυτικά υπομνήματα των τριμελών επιτροπών για κάθε νέο υποψήφιο διδάκτορα και τα προωθεί στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

δ) Παρακολουθεί την πρόοδο των υποψηφίων διδακτόρων λαμβάνοντας υπ' όψη τόσο το ετήσιο αναλυτικό υπόμνημα του κάθε υποψηφίου όσο και την ετήσια έκθεση προόδου της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του. Η Ε.Δ.Σ. δύναται να καλεί έναν υποψήφιο διδάκτορα και να τον ενημερώνει για την πρόοδό του. Η Ε.Δ.Σ. δύναται να προτείνει στην Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή ενός υποψηφίου διδάκτορα εφ' όσον αυτός δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 40 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α') και στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

ε) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή οικονομικών πόρων που προορίζονται για την ενίσχυση της έρευνας η οποία συνδέεται με τις διδακτορικές σπουδές.

ζ) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή των επ' αμοιβή θέσεων μερικής απασχόλησης για υποψήφιους διδάκτορες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο στο Τμήμα.

η) Λειτουργεί ως δέκτης τυχών παραπόνων εκ μέρους των υποψηφίων διδακτόρων και εφ' όσον κρίνει σκόπιμο δύναται να εισηγηθεί στη Συνέλευση Τμήματος ακόμη και την αντικατάσταση του επιβλέποντος. Σε αυτή την περίπτωση η εισήγηση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να συνοδεύεται από αντίστοιχη αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα.

θ) Οργανώνει τις κατ' έτος διαλέξεις των υποψήφιων διδακτόρων όπου παρουσιάζουν την πρόοδο της εργασίας τους.

ι) Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες επιτροπές του Πανεπιστημίου σε θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των διδακτορικών σπουδών.

Άρθρο 13

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι υποψήφιοι Διδάκτορες που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν συμπληρώσει την ανώτατη χρονική διάρκεια σπουδών ή πρόκειται να τη συμπληρώσουν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 δύνανται μετά από (α) πλήρως αιτιολογημένη αίτησή τους, (β) εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και (γ) έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος να τους χορηγηθεί παράταση έως 2 ετών για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Άρθρο 14

Ισχύς του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός ισχύει για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ανεξαρτήτως από την ημερομηνία ένταξής τους.

 

  • Νέα Διατάξη (για υποψηφίους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/4-8-2017 (Α΄114)

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4559 (ΦΕΚ 142/3-8-2018) η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

 

Κατάλογος Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Φυσικής