Ηλεκτρονική φασματοσκοπία των κυκλοκετονών και των μεθυλοπαραγώγων τους

Διδάκτωρ: 
Μπουλάκης Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Μπολοβίνος Αγησίλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 4 Απριλίου 1994
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπολοβίνος Αγησίλαος, Τσέκερης Περικλής, Χριστοδουλίδης Αλέξανδρος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μπολοβίνος Αγησίλαος, Τσέκερης Περικλής, Χριστοδουλίδης Αλέξανδρος, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Φωτάκης Κωνσταντίνος, Φίλης Ιωάννης, Σακαρέλλος Κωνσταντίνος