Πιστωτικές μονάδες - ECTS

 

Γενικά
Για την απόκτηση πτυχίου ένας φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς μια σειρά μαθημάτων τα οποία αντιστοιχούν σε 240 μονάδες ECTS τουλάχιστον. Από τις συνολικά 240 μονάδες ECTS, οι 178 μονάδες ECTS πρέπει να προέρχονται από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα του Τμήματος (όπως αναγράφονται στον Πίνακα Α), τουλάχιστον οι 20 μονάδες ECTS να προέρχονται από τα επιλεγόμενα μαθήματα των Γενικών Κατευθύνσεων του Πίνακα Β και οι υπόλοιπες 42 μονάδες ECTS από συνδυασμό επιλεγομένων μαθημάτων των Πινάκων Β και Γ και Δ ή/και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ή/και Πρακτικής άσκησης. Στα Υποχρεωτικά μαθήματα συμπεριλαμβάνεται ένα εκ των δύο μαθημάτων με Κωδικούς 405 (Φυσική Περιβάλλοντος) και 408 (Εισαγωγή στην Αστροφυσική). Η κατανομή των μονάδων ECTS ανά εξάμηνο σπουδών και μάθημα περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας Α: Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Φυσικής και μονάδες ECTS

Εξάμηνο

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

1

11

Μηχανική

7

12

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός

7

13

Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας

6

14

Εισαγωγή στους Η/Υ

5

15

Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

5

Σύνολο

30

2

21

Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

7

22

Ξένη Γλώσσα

4

23

Εργαστήρια Μηχανικής

6

24

Διανυσματικός Λογισμός

6

25

Γλώσσες Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

5

Σύνολο

28

3

31

Κυμάνσεις

6

32

Σύγχρονη Φυσική I

6

33

Κλασική Μηχανική I

6

34

Μιγαδικός Λογισμός και Ολοκληρωτικοί Μετασχηματισμοί

6

35

Εργαστήρια Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού

6

Σύνολο

30

4

41

Θερμοδυναμική και Εργαστήρια Θερμότητας

7

42

Σύγχρονη Φυσική II

7

43

Κλασική Μηχανική II

6

44

Εργαστήρια Κυμάνσεων και Οπτικής

6

45

Διαφορικές Εξισώσεις

6

Σύνολο

32

5

51

Κβαντική Θεωρία I

7

52

Κλασική Ηλεκτροδυναμική I

7

53

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

6

54

Γενική Χημεία

5

405/408

Φυσική Περιβάλλοντος / Εισαγωγή στην Αστροφυσική

5

Σύνολο

30

6

61

Κβαντική Θεωρία II

7

62

Κλασσική Ηλεκτροδυναμική II

7

 

Μαθήματα επιλογής Πινάκων Β,Γ,Δ/Πρακτική Άσκηση

16

Σύνολο

30

7

71

Στατιστική Φυσική I

7

72

Φυσική Στερεάς Κατάστασης I

7

 

Μαθήματα επιλογής Πινάκων Β,Γ,Δ/ Διπλωματική Εργασία/ Πρακτική Άσκηση

16

Σύνολο

30

8

 

Μαθήματα επιλογής Πινάκων Β,Γ,Δ / Διπλωματική Εργασία/ Πρακτική Άσκηση

30

Σύνολο

30

 

Κατηγορίες μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παρακολουθεί μαθήματα τα οποία κατανέμονται στις εξής κατηγορίες:

 • A. Υποχρεωτικά Μαθήματα
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 30 Υποχρεωτικά Μαθήματα (συμπεριλαμβάνεται η Ξένη Γλώσσα), που είναι και τα βασικότερα μαθήματα του Τμήματος (Πίνακας A), από τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσουν 178 μονάδες ECTS. Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος, είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό Εξάμηνο. Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς 29 από τα μαθήματα αυτά (επιλέγοντας ένα εκ των δύο μαθημάτων: Φυσική Περιβάλλοντος ή Εισαγωγή στην Αστροφυσική).

 • B. Μαθήματα επιλογής: Γενικές Κατευθύνσεις
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 13 Επιλεγόμενα Μαθήματα του Πίνακα Β, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τουλάχιστον τέσσερα, τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20 μονάδες ECTS. Στα ανωτέρω τέσσερα μαθήματα δεν προσμετράται το μάθημα που έχει επιλεγεί ως υποχρεωτικό από τα μαθήματα Φυσική Περιβάλλοντος / Εισαγωγή στην Αστροφυσική.

 • Γ. Μαθήματα επιλογής: Ειδικά Θέματα Φυσικής
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα Επιλεγόμενα Μαθήματα του Πίνακα Γ.

 • Δ. Μαθήματα επιλογής: Διάφορα θέματα
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα επιλεγόμενα μαθήματα που αφορούν τον κύκλο της Διδακτικής της Φυσικής, καθώς και μαθήματα από άλλα Τμήματα για τα οποία δεν έχουν οριστεί πιστωτικές μονάδες.

 • E. Μαθήματα επιλογής: Διπλωματική εργασία
  Φοιτητές/τριες οι οποίοι βρίσκονται τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών και έχουν εξεταστεί επιτυχώς, μέχρι την τελευταία προ της δήλωσης του μαθήματος εξεταστική, σε μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 120 μονάδες ECTS, μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Διπλωματική Εργασία», το οποίο είναι ετήσιο και αντιστοιχεί σε 10 μονάδες ECTS.

 • ΣΤ. Μαθήματα επιλογής: Πρακτική άσκηση
  Από το 6ο εξάμηνο, ο φοιτητής μπορεί να απασχοληθεί για ορισμένη περίοδο (3-6 μήνες) σε ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πρακτική του εξάσκηση και εξειδίκευσή του σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Φυσικής. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης κατοχυρώνονται στο φοιτητή 3 πιστωτικές μονάδες. Οι μονάδες αυτές προσμετρώνται στις 240 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου αλλά χωρίς αντίστοιχη βαθμολογία. Στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERASMUS), υπάρχει για τους φοιτητές δυνατότητα πραγματοποίησης μίας περιόδου σπουδών τους (έως και δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων) στο εξωτερικό, με αναγνώριση των μαθημάτων στα οποία εξετάζεται επιτυχώς. Επίσης είναι δυνατόν, στα πλαίσια του ίδιου Προγράμματος, να μεταβούν στο εξωτερικό, οπωσδήποτε πριν τη λήψη του πτυχίου.

Παράρτημα
Στο παρόν Παράρτημα παρέχονται οι Πίνακες με την κατανομή των μαθημάτων στις Κατηγορίες Β, Γ, Δ και οι αντίστοιχες μονάδες ECTS για το κάθε μάθημα. Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το κάθε μάθημα, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παραπέμπεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Οι κωδικοί των μαθημάτων είναι αυτοί που αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ B: Μαθήματα Επιλογής-Γενικές Κατευθύνσεις

Α/Α

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

1

103

Στοιχειώδη Σωμάτια

5

2

104

Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου

5

3

105

Κοσμολογία

5

4

201

Ατομική Φυσική

5

5

202

Μοριακή Φυσική

5

6

203

Πυρηνική Φυσική Ι

5

7

205

Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ

5

8

209

Εργαστήρια Νεότερης Φυσικής

6

9

211

Επιστήμη των Υλικών

5

10

401

Γενική Μετεωρολογία

5

11

405

Φυσική Περιβάλλοντος

5

12

408

Εισαγωγή στην Αστροφυσική

5

13

111

Φυσική Πλάσματος

5

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ:  Μαθήματα Επιλογής-Ειδικά θέματα

Α/Α

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

1

101

Στατιστική Φυσική ΙΙ

4

3

106

Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας

4

4

107

Θεωρία Ομάδων

4

5

108

Διαφορική Γεωμετρία

4

6

109

Υπολογιστικές Μέθοδοι Φυσικής

4

7

110

Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας

4

8

112

Μαθηματικά για Φυσικούς

4

9

113

Μαθηματικά και Φυσική με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

4

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

10

204

Πυρηνική Φυσική ΙΙ

4

11

206

Φυσική Ημιαγωγών

4

12

207

Πειραματικές Μέθοδοι Φυσικής

4

13

212

Δομικός και Χημικός Χαρακτηρισμός των Υλικών

4

14

213

Φυσική των LASER

4

15

214

Φυσικοχημεία Ι

4

16

215

Φυσικοχημεία ΙΙ

4

17

217

Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική

4

18

218

Πολυμερικά Στερεά

4

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

19

402

Φυσική της Ατμόσφαιρας

4

20

403

Δυναμική Μετεωρολογία

4

21

404

Μηχανική Ρευστών

4

22

406

Φυσική Κλιματολογία

4

23

407

Φυσικές Πηγές Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

4

24

409

Διαστημικός Καιρός

4

25

410

Γαλαξίες και Κοσμολογία

4

26

411

Παρατηρησιακή Αστροφυσική

4

27

413

Ηλιακή Φυσική

4

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

 

28

502

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

4

29

504

Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

4

30

506

Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού

4

31

507

Εφαρμογές Διαδικτύου

4

32

508

Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά

4

33

509

Μετρήσεις και Αυτοματισμοί με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

4

34

510

Σύγχρονα Προγραμματιζόμενα Ηλεκτρονικά

4

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

35

301

Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών

4

36

304

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

4

37

305

Οι Έννοιες της Φυσικής και Πρακτική Άσκηση στην Εκπαίδευση

5

38

306

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

4

39

307

Διδακτική Μεθοδολογία

4

40

308

Νέες Τεχνολογίες στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

4

41

309

Παιδαγωγική Ψυχολογία

4

42

310

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

4

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Μαθήματα Επιλογής-Διάφορα θέματα

Α/Α

Κωδικός

Τίτλος

 ECTS

43

219

Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

3

44

220

Βιοφυσική

3

 

 

Μάθημα από άλλο Τμήμα

3 *

* : αν δεν έχουν αποδοθεί μονάδες ECTS