Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Το Τμήμα Φυσικής από το έτος 2002 άρχισε να θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος αποτίμησης του εκπαιδευτικού του έργου. Από το 2006, η οργάνωση της όλης προσπάθειας ετέθη σε νέες βάσεις και καθιερώθηκαν οι βασικές αρχές της διαδικασίας της αξιολόγησης:

Αριθμός Ερωτηματολογίων ανά ακαδημαϊκό έτος

Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν ανά ακαδημαϊκό έτος

  • Καταρτίστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο  που χρησιμοποιείται σήμερα στο Τμήμα Φυσικής, ως διαγνωστικό εργαλείο για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, με βάση τη διεθνή πρακτική αλλά και στην εμπειρία που έχει αποκτήσει το Τμήμα από τη διαδικασία της αποτίμησης κατά τα προηγούμενα διδακτικά έτη. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αποτίμηση της "Ποιότητας διδασκαλίας", του "Περιεχομένου και της οργάνωσης των μαθημάτων" καθώς και στην συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων σχετικών με τη συμμετοχή των φοιτητών. Αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, αλλά και ανοιχτού τύπου για να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να εκφράσει ανοιχτά τα προβλήματα που αντιμετωπίσει αλλά και τις ιδέες του για τη βελτίωση του μαθήματος. Έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια να είναι σύντομο και περιεκτικό έτσι ώστε η συμπλήρωσή του να απαιτεί μέσο χρόνο της τάξης των πέντε λεπτών. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 το ερωτηματολόγιο αναμορφώθηκε ώστε να είναι συμβατό με αυτόματη εξεργασία μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ανάγνωσης επιτρέποντας την ταχύτατη επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιήθηκε κατόπιν και ως βάση σύνταξης των ερωτηματολογίων του Ιδρύματος.
  • Ορίστηκε από το Τμήμα Επιτροπή Αξιολόγισης/Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού έργου η οποία είναι υπεύθυνη για την διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.
  • Τα ερωτηματολόγια μοιράζονται, από μέλη της επιτροπής, στην αίθουσα διδασκαλίας το τελευταίο δεκαπεντάλεπτο μιας διδακτικής ώρας, συμπληρώνονται από τους φοιτητές, συλλέγονται, καταμετρούνται επιτόπου και τοποθετούνται σε φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και παραδίδεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος παραδίδει το σφραγισμένο φάκελο για επεξεργασία στην αρμόδια μονάδα επεξεργασίας (πχ. ΜΟΔΙΠ)
  • Η μονάδα επεξεργασίας επιστρέφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον Πρόεδρο της Επιτροπής ο οποίος τα κοινοποιεί προσωπικά σε κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά.


Αριθμός Ερωτηματολογίων ανά ακαδημαϊκό έτος

Μερικά από τα ποσοτικά στοιχεία της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως ο συνολικός αριθμός των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές και ο συνολικός αριθμός των μαθημάτω που αξιολογήθηκαν, παρουσιάζονται στα διαγράμματα αυτής της ιστοσελίδας.