Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

Προκήρυξη για το ακ. έτος 2022-2023

Ύλη εξετάσεων για το ακ. έτος 2022-2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (English example)


Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Μεταπτυχιακών Σπουδών


ΦΕΚ Ίδρυσης: 614/8-8-1994, ΦΕΚ Τροποποίησης: 1635/20-8-1999, ΦΕΚ Τροποποίησης: 42/22-1-2003, ΦΕΚ Τροποποίησης: 2381/14-12-2007, ΦΕΚ Αντικατάστασης: 2064/29-7-2014, ΦΕΚ Επανίδρυσης 1884/Β/24-5-2018.

Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

Χατζηαναστασίου Νικόλαος, Καθηγητής (Διευθυντής)

Μπαρτζώκας Αριστείδης, Καθηγητής

Κασσωμένος Παύλος, Καθηγητής

Λώλης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπάκας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής

Από το 1994 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί σε απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» αντίστοιχο του MSc. το οποίο αναμορφώθηκε το 2018.

Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μια φορά το χρόνο, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων περίπου στο τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Γεωπονοδασολογικών και Στρατιωτικών Σχολών των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων μπορεί να γίνουν δεκτοί μετά από απόφαση της Σ.Ε.

H επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του παρόντος Φ.Ε.Κ., μετά από συνέντευξη και γραπτές εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται μετά από εξετάσεις που διενεργούνται υπό την ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν:

1.    Γραπτές εξετάσεις σε θέματα Γενικής Φυσικής.

2.    Γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα σε θέματα ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

3.    Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των μελών της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Πτυχιούχοι Φυσικοί με εξαιρετική επίδοση στο βαθμό πτυχίου - όπως αυτή καθορίζεται στην προκήρυξη - καθώς και κάτοχοι Δ.Μ.Σ. στη Φυσική ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο μετά από απόφαση της Σ.Ε., γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα άνευ εξετάσεων στη Γενική Φυσική και με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης στην αγγλική γλώσσα και παρουσίας στην προφορική συνέντευξη.

Για τον υπολογισμό του βαθμού εισαγωγής λαμβάνονται υπόψιν: ο βαθμός στην εξέταση στη Γενική Φυσική (40%), ο βαθμός πτυχίου (25%), ο αριθμός των συναφών με το Π.Μ.Σ. μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών (20%) και η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων (15%).

O ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) και έξι (6) εξάμηνα αντίστοιχα

Σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων για υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών, η πρόσκληση είναι ανοιχτή και για την επιλογή λαμβάνονται υπόψιν οι επιδόσεις του/της μεταπτυχιακού/μεταπτυχιακής φοιτητή/φοιτήτριας

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες
(εντός παρενθέσεως οι πιστωτικές μονάδες ECTS  του κάθε μαθήματος)

Α' Εξάμηνο
Μ211:Μετεωρολογία (7), Λώλης X.
Μ212:Κλιματολογία (7), Χατζηαναστασίου Ν.
Μ213: Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (8), Κασσωμένος Π.

Δύο από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής.

Μαθήματα επιλογής Α' εξαμήνου
Μ214: Ωκεανογραφία (4), Μπαρτζώκας Α.
Μ215: Μικρομετεωρολογία (4), Μπάκας Ν.
Μ216: Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον του (4), Κασσωμένος Π.
Μ217: Περιβαλλοντική Χημεία (4), Κασσωμένος Π.

Β' Εξάμηνο
Μ221: Φυσική της Ατμόσφαιρας (9), Χατζηαναστασίου Ν.
Μ222: Δυναμική Μετεωρολογία (9), Μπαρτζώκας Α.

Τρία από τα μαθήματα επιλογής των επομένων εξαμήνων.

Μαθήματα επιλογής Β' εξαμήνου
Μ223: Εφαρμοσμένη Στατιστική (4), Μπαρτζώκας Α.
Μ224: Μέθοδοι Τηλεπισκόπησης (4), Κολιός, Στ.
Μ225: Συνοπτική Μετεωρολογία (4), Λώλης X.
Μ226: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (4), Καββαδίας Κ.
Μ227: Μελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων (4), Κασσωμένος Π.

Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα μαθήματα είναι τεράωρα και όλα τα μαθήματα επιλογής τρίωρα.

Γ' Εξάμηνο
Μ230: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30).

Πρακτική άσκηση στο Μετεωρολογικό Σταθμό του Αεροδρομίου Ιωαννίνων, στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (Ε.Α.Ρ.Θ.), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και το Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.) του Αεροδρομίου Μακεδονία της Θεσσαλονίκης.

 

Μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης ΜΔΕ (ισχύει για μεταπτυχαικούς φοιτητές με ακ. έτος εισαγωγής πριν το 2018-2019).