Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

Προκήρυξη 2018

 

Από το 1994 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον το οποίο αναμορφώθηκε το 2018 (ΦΕΚ 1884/24-5-2018).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των AEI της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.Για να ενταχθούν στο ΠΜΣ οι υποψήφιοι πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα: Ξένη Γλώσσα, και Γενική Φυσική. Δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τον υπολογισμό του βαθμού εισαγωγής λαμβάνονται υπόψη: Ο βαθμός στην εξέταση στο μάθημα της Γενικής Φυσικής (50%), ο βαθμός πτυχίου (20%), ο αριθμός των συναφών με το ΠΜΣ μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει οι υποψήφιοι κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές (15%) και η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων (15%).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι δυνατόν να ενισχυθούν οικονομικά με βάση ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια.

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδάσκοντες
(εντός παρενθέσεως οι πιστωτικές μονάδες ECTS  του κάθε μαθήματος)

Α' Εξάμηνο
Μ211:Μετεωρολογία (7), Λώλης X.
Μ212:Κλιματολογία (7), Χατζηαναστασίου Ν.
Μ213: Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (8), Κασσωμένος Π.
Δύο από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής.

Μαθήματα επιλογής Α' εξαμήνου
Μ214: Ωκεανογραφία (4), Μπαρτζώκας Α.
Μ215: Μικρομετεωρολογία (4), Μπάκας Ν.
Μ216: Ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον του (4), Κασσωμένος Π.
Μ217: Περιβαλλοντική Χημεία (4), Κασσωμένος Π.
Μ218: Γενική Φυσική (4), Πατσουράκος Σ.

Β' Εξάμηνο
Μ 221: Φυσική της Ατμόσφαιρας (9), Χατζηαναστασίου Ν.
Μ222: Δυναμική Μετεωρολογία (9), Μπαρτζώκας Α.
Δύο από τα μαθήματα επιλογής των επομένων εξαμήνων.

Μαθήματα επιλογής Β' εξαμήνου
Μ223: Εφαρμοσμένη Στατιστική (6), Μπαρτζώκας Α.
Μ224: Μέθοδοι Τηλεπισκόπησης (6), Άνθης Α.
Μ225: Συνοπτική Μετεωρολογία (6), Λώλης X.
Μ226: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (6), Δημητρίου Κ. (Διδάσκων προγράμματος Ακ. Εμπειρίας)
Μ227: Μελέτες Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων (6), Κασσωμένος Π.

Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα μαθήματα είναι τεράωρα και όλα τα μαθήματα επιλογής τρίωρα.

Γ' Εξάμηνο
Μ230: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30).

Πρακτική άσκηση στο μετεωρολογικό σταθμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ).