Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

Προκήρυξη για το ακ. έτος 2022-2023

Εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ "ΣΗΤ"

 

ΦΕΚ Ίδρυσης: 749/27-8-1996, ΦΕΚ Αντικατάστασης: 43/22-1-2003, ΦΕΚ Αντικατάστασης: 2062/29-7-2014, ΦΕΚ Επανίδρυσης 1729/Β/18-5-2018.

 

Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Διευθυντής)

Φουντάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Μάνθος Νικόλαος, Καθηγητής

Ευαγγέλου Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χριστοφιλάκης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες, λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων από το 1996, ενώ πρόσφατα επανιδρύθηκε βάσει του νόμου 4485/17 με μερικές αναθεωρήσεις ώστε να καταστεί ακόμα πιο ελκυστικό στους πτυχιούχους που απευθύνεται. Αντικείμενο του ΠΜΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες (ΠΜΣ-ΣΗΤ) είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση σε σύγχρονες ηλεκτρονικές τεχνολογίες πτυχιούχων Τμημάτων συναφών ειδικοτήτων, απόφοιτων Ελληνικών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής.

Σκοπός του ΠΜΣ-ΣΗΤ είναι να εκπαιδεύει τους προαναφερόμενους πτυχιούχους έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη της παραγωγής σε τεχνολογικά θέματα  στους κλάδους των Σύγχρονων Ηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Το ΠΜΣ-ΣΗΤ προάγει ιδιαίτερα την διεπιστημονικότητα με την ενασχόληση με ηλεκτρονικά σε κλάδους αιχμής (πχ. Βιοϊατρική, Περιβάλλον, Τηλεπικοινωνίες) που απαιτούν καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοηθώντας όχι μόνο την έρευνα αλλά και την παραγωγή και την απασχόληση.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες αντίστοιχο του MSc. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και άλλων συναφών ειδικοτήτων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τρία (3) εξάμηνα.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΔΜΣ ορίζονται ενδεικτικά ως ακολούθως:

ΚΩΔ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Εβδ. Ώρες

Διδάσκων

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μ411

Φυσική Ηλεκτρονικών διατάξεων

5

3

Ε. Ευαγγέλου (3)

Γ. Μπαλντούμας [ΕΔΙΠ] (3)

Μ412

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

8

5

Κ. Φουντάς

Μ413

Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές- Εργαστήριο

8

6

Ι. Ευαγγέλου (2),

Κ. Φουντάς (4)

Ε. Μπλέτσας [ΕΔΙΠ] (2)

Μ414

Μικροηλεκτρονική - Σχεδίαση με VHDL -Εργαστήρια

9

6

Ν. Μάνθος (4),

Ι. Παπαδόπουλος (2)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΒΔ. ΩΡΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

20

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μ421

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

5

3

Γ. Τσιατούχας

Μ422

Ηλεκτρονική Σχεδίαση -Eργαστήρια

9

7

Ε. Ευαγγέλου ( 2),

Ν. Μάνθος (1)

Γ. Μπαλντούμας [ΕΔΙΠ] (2)

Ε. Μπλέτσας, [ΕΔΙΠ], (2)

Μ423

Αρχές Τηλεπικοινωνιών

8

5

Β. Χριστοφιλάκης (3),

Ν. Μήτρου (2)

Μ424

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

8

5

Β. Χριστοφιλάκης

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΒΔ. ΩΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

20

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Μ430

Διπλωματική Εργασία

30

   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

   

Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ-ΣΗΤ γίνονται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. Η Διπλωματική Εργασία πέραν της Ελληνικής δύναται να συγγραφεί στην Αγγλική

Χάρτης Πρόσβασης στο Τμήμα Φυσικής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα: 2651007491.

 

Μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης ΜΔΕ (ισχύει για μεταπτυχαικούς φοιτητές με ακ. έτος εισαγωγής πριν το 2018-2019).