Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακ. έτος 2018-2019

Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/4-8-2017 (Α΄114) να ανανεώσουν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 9 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 832/Β/9-3-2018) και την παρ. 2στ΄του άρθρου 45 του ν. 4485/4-8-2017 (Α΄114), με αίτηση που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματoς από 8 έως και 19 Οκτωβρίου 2018.

Σημείωση:

Δεν απαιτείται η ανανέωση εγγραφής για υποψηφίους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4485/4-8-2017 (Α΄114) σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4559 (ΦΕΚ 142/3-8-2018):

“Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.»”

 

Επισυνάπτεται η αίτηση

Συνημμένο Αρχείο: