Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος από τις 11 Ιουνίου  μέχρι τις 25 Ιουνίου 2019, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία.

Μαζί με την αίτηση οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

· Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τις Φοιτητικές Κατοικίες

· Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (πάσο)

· Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Επίσης, οι παραπάνω φοιτητές υποχρεούνται να κλείσουν πιθανές εκκρεμότητες με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, καθώς και με τις Φοιτητικές Κατοικίες.