Πληροφορίες για πρωτοετείς φοιτητές


Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων Α΄έξαμήνου

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Α΄ έξαμήνου είναι η Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσής σας στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.


Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Χειμερινού Εξάμηνου για τους πρωτοετείς φοιτητές
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στο παρακάτω link:
http://www.physics.uoi.gr/sites/default/files/ffiles/didaskalia_2020_2021_X_v1-A-eteis.pdf


Κάνετε κλικ στο όνομα κάθε μαθήματος για να μπείτε στη σελίδα του στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - ecourse. Εκεί θα βρείτε τις πληροφορίες για να συνδεθείτε στις διαλέξεις μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Χρησιμοποιήστε Google Chrome ή Microsoft Edge και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Μάθημα Ημερομηνία / ώρα πρώτης διάλεξης
Γραμμική Άλγεβρα και Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας Τετάρτη 14/10/2020, 9:00
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Δευτέρα 12/10/2020, 15:00
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Δευτέρα 12/10/2020, 17:00
Μηχανική Περιττοί Α.Μ. (Διδάσκων: Δ. Βλάχος) * Τρίτη 13/10/2020, 11:00
Άρτιοι Α.Μ. (Διδάσκων: Π. Παπαδόπουλος) *
Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής ** Τρίτη 13/10/2020, 9:00

* Σημείωση: Προς το παρόν οι πρωτοετείς φοιτητές χωρίς Α.Μ. μπορούν να συνδέονται σε όποιο από τα δύο τμήματα επιθυμούν.
** Το εφαρμοσμένο μέρος του μαθήματος «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» (κωδικός 15Ε στο πρόγραμμα) αρχίζει την Τετάρτη 21/10.


 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής εγγραφής είναι από 22/9/2020 έως 29/9/2020.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, πρέπει άμεσα να διορθωθούν τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Αφού εμφανιστούν τα διορθωμένα στοιχεία, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική εγγραφή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για λόγους διασφάλισης της υγείας, σύμφωνα και με τις σχετικές εγκυκλίους με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος  ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 στη Διεύθυνση του Ακαδημαϊκού Τμήματος εγγραφής τους :

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 Ιωάννινα

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής, την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό Αριθμό Πρωτοκόλλου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έγινε λανθασμένη καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων τους στο σύστημα, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτών κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία.
  2. Υπογεγραμμένο Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α) https://www.uoi.gr/ekpaideysi/entypa-grammateion/
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δε χρειάζεται επικύρωση).
  4. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Βεβαίωση Διαγραφής (Αποφοιτήριο) από Ακαδημαϊκό Τμήμα προηγούμενης εγγραφής. (Αφορά μόνο:  τους φοιτητές που είχαν εγγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Ακαδημαϊκό Τμήμα και δεν το δήλωσαν κατά την φετινή ηλεκτρονική εγγραφή τους στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να γίνει ηλεκτρονικά και τους φοιτητές  που δεν εγγράφηκαν ηλεκτρονικά αλλά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, λόγω μη χρήσης του ΑΜΚΑ ).

Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν.

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης θα επιτραπεί αυτοπρόσωπη παρουσία (ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου), κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υπάρξει ραντεβού για την προσέλευση ενός μόνο ατόμου.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σας ενημερώνει  ότι θα συλλέγει, επεξεργάζεται και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, τα οποία έχετε υποβάλλει  σε αυτό,  στο πλαίσιο της εγγραφής σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της  υλοποίησης της εγγραφής και φοίτησής σας.

 Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 22,23,24,25,26, 27 και 30 Ν.4624/19 κατά περίπτωση, καθώς και των άρθρων 6 παρ. 1 περίπτωση (γ),(ε) και για τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών σύμφωνα με το αρθ. 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679 και των άρθρων 22 και 23 Ν. 4624/2019.

Τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθόλο το χρονικό διάστημα φοίτησης σας σε αυτό και στη συνέχεια θα διαγραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι  πληρούνται τα οριζόμενα στην παρ. (1) άρθρου 34 Ν.4624/2019.(βλέπε κείμενο νόμου,  αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος).

Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.) και τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 Ν. 4624/2019.

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σταυρούλα Σταθαρά: τηλ: 26510-07321, dpoatuoi.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ
  2. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
  3. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ
  4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
  5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μαθήματα του πρώτου έτους (πρωτοετείς) δεν θα ξεκινήσουν στις 5/10/2020. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Ιδρυματικός Λογαριασμός

Ο ιδρυματικός λογαριασμός φοιτητή είναι απαραίτητος για την πρόσβαση στις ιδρυματικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες όπως το φοιτητολόγιο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ακαδημαϊκή ταυτότητα, το σύστημα Εύδοξος (διδακτικά συγγράμματα), κ.α. Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού γίνεται μέσω της υπηρεσίας Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (https://uregister.uoi.gr/) μία και μοναδική φορά.  Μετά το πέρας των εγγραφών θα αναρτηθούν οδηγίες.

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (Πάσο)

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει και ισχύ Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο). Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr.

Δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο

Η δήλωση γίνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από τη Γραμματεία του Τμήματος. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο ιστότοπο: https://classweb.uoi.gr

Θα ανακοινωθεί  μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Δήλωση Διδακτικών συγγραμμάτων

Η δήλωση γίνεται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο ιστότοπο: http://eudoxus.gr/ και αφορά τα μαθήματα που έχετε ήδη δηλώσει για το συγκεκριμένο εξάμηνο.

e-course – Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης μπορείτε να βρίσκετε το υλικό και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα  μαθήματα. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο ιστότοπο: http://ecourse.uoi.gr/course/index.php?categoryid=7

Microsoft Office 365

Tο Πανεπιστήμιο έχει προμηθευτεί από τις αρχές του χρόνου το πρόγραμμα Microsoft Office 365 και το έχει διαθέσει σε όλο το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του.

Εγχειρίδιο Οδηγιών Λήψης και Εγκατάστασης του Office 365

Πλατφόρμα Microsoft Teams

Εργαλείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Microsoft Teams

 

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: https://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/foititiki-merimna/

 

e-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ….

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: http://enoikiazetai.uoi.gr/