Ανακοινώσεις

 • Εγγραφές πρωτοετών-Προθεσμίες και Δικαιολογητικά

  Η προθεσμία  κατάθεσης των δικαιολογητικών για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Φυσικής ορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας από 15 έως και 26 Σεπτεμβρίου 2014.

  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των πρωτοετών είναι τα εξής:

  1. Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία).

  2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

  4. Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

  5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

  6. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής  ταυτότητας.

  7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας.

  8 (μόνο για τους άρρενες): Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων.

  • Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄(90% και 10%) υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης. Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

  Επισυνάπτονται τα εξής:

   Αίτηση εγγραφής

  Υπεύθυνη δήλωση

  Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές

   

   

 • Αίτηση υποψηφίου για τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής

  Το παρακάτω αρχείο περιέχει την αίτηση υποψηφίου για τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2014.

  Από τη Γραμματεία

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Προκήρυξη για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες», που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2014, εξετάσεις για την επιλογή πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών.
  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και άλλων συναφών ειδικοτήτων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα εξής, υπό την ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ.:
  1. Γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (κυρίως σε ορολογία ηλεκτρονικών).
  2. Γραπτές εξετάσεις σε Στοιχεία Ηλεκτρονικών.
  3. Γραπτές εξετάσεις στη Βασική Θεωρία Ηλεκτρομαγνητισμού.
  4. Προσωπική συνέντευξη.
  Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί οι επιτυχόντες να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν επιτυχώς, επιλεγμένα από τη Σ.Ε.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  4. Δύο συστατικές επιστολές.
  5. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651-007193, 2651-007491.

  Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2014
  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Ιωάννης Ρίζος

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Προκήρυξη για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον».

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον" που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιλογή πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών ως ακολούθως :

  Τετάρτη 1/10/2014: Ώρα: 10:00 Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική)
  Ώρα :17:00 Γενική Φυσική (Κυρίως Θερμοδυναμική, Μηχανική, Κινηματική, Ηλεκτρομαγνητισμός )
  Την ίδια μέρα και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί Προσωπική Συνέντευξη υποψηφίων.
  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας (κτίριο Φ2-320).

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των AEI της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2014.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής Βαθμολογίας.
  4. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651-007193 & 2651-007491.

  Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2014
  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Ιωάννης Ρίζος

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Προκήρυξη για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής»

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής, που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εξετάσεις για την επιλογή δώδεκα (12) μεταπτυχιακών φοιτητών.
  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2014.
  Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα εξής, υπό την ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ.:
  1. Εξετάσεις στη Γενική Φυσική (Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών).
  2. Εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (Υποχρεωτική κατοχύρωση). Συνεκτιμάται επίσης η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας.
  3. Προφορική συνέντευξη όπου θα συνεκτιμηθούν:
  α) Ο βαθμός πτυχίου
  β) Πρότερη εμπειρία κλπ.
  Δύναται επίσης σε ειδικές περιπτώσεις οι φοιτητές που θα επιλεγούν, να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής ή άλλου Τμήματος (π.χ. Γενική Διδακτική, Σύγχρονη Φυσική).
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  4. Δύο συστατικές επιστολές.
  5. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651007193 και 2651007491.

  Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2014
  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Ιωάννης Ρίζος

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Προκήρυξη για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής»

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής, που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εξετάσεις για την επιλογή είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών.
  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής), και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2014.
  Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς σε:
  1. Θέματα Γενικής και Σύγχρονης Φυσικής
  2. Σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική)
  Επί πλέον, οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής.
  Όσοι εκ των υποψηφίων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από σχολές των ανωτέρω ΑΕΙ, μπορούν να εξαιρεθούν από την γραπτή εξέταση στην Φυσική. Τέλος, οι πέντε πρώτοι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, οι οποίοι έχουν πάρει πτυχίο μέχρι το πέρας του 5ου έτους σπουδών (εισαχθέντες στο Τμήμα κατά τα Πανεπιστημιακά έτη 2009-10 και 2010-11), απαλλάσσονται της γραπτής εξέτασης στη Φυσική.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  4. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651-007193 και 2651-007491.

  Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2014
  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Ιωάννης Ρίζος

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Ορκωμοσία Τμήματος Φυσικής

  Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας και παραλαβής πτυχίων και διπλωμάτων του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς" (πάνω απο το φοιτητικό εστιατόριο).

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται τουλάχιστον μια ώρα πριν την ορκωμοσία στη Γραμματεία του Τμήματος.

 • Aιτήσεις για λήψη πτυχίου

  Οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, καλούνται να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014, προκειμένου να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία. Μαζί με την αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία) οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

  Βεβαίωση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλουν βιβλία

  Βεβαίωση από τις Φοιτητικές Κατοικίες ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες

  Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) και Βιβλιάριο Υγείας (εφόσον διαθέτουν)

   

  Απο τη Γραμματεία

 • Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας (Εξεταστική Σεπτεμβρίου)

  Οι εξετάσεις της Γερμανικής Γλώσσας θα γίνουν στις 25-9-2014 και ώρα 9-12, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην αίθουσα 6 (ισογείου)

  Η διδάσκουσα

  Μαρία Φέριγκ

 • Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας

  Το μάθημα των Αγγλικών στο Τμήμα Φυσικής θα εξεταστεί την 1/7/2014. Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 5426 έως και 6875 θα εξεταστούν 10:00 - 12:00 μ.μ. στις αίθουσες Φ3 010-013 και Φ3 005-007. Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 6878 έως 7064 θα εξετασθούν 12:00 μ.μ.-14:00 μ.μ. στις ίδιες αίθουσες.

  Η διδάσκουσα

  Ε. Ευμοιρίδου

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων", Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

  Το Γραφείο Διασύνδεσης Της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων" στις 4 Ιουνίου 2014 στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ώρα 9:00 π.μ. με κύριο σκοπό την προβολή και παρουσίαση των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα πραγματοποιηθεί από τους Προέδρους ή τους Διευθυντές των εν λόγω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και θα περιλαμβάνει ολιγόλεπτη αναλυτική παρουσίαση σχετικά με

  - τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

  - τα κριτήρια εισαγωγής σε κάθε επιμέρους ΠΜΣ

  - τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των ΠΜΣ

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική δ/νση: career@uoi.gr. Το έντυπο της δήλωσης υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης (http://gd.uoi.gr) και της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας (http://dasta.uoi.gr).

  Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Ι. στα τηλέφωνα 26510-08454 & 08460 και στο e-mail: career@uoi.gr.

  Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

   

 • Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

  Οι εξετάσεις για το μάθημα των Γερμανικών θα γίνουν στις 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 9 έως 12, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην αίθουσα 5 (ισογείου). 

  Η διδάσκουσα

  Μαρία Φέριγκ

 • Εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας 2014

  Οι εξετάσεις στο μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας (Β, Δ, ΣΤ, Η & επί πτυχίω), εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, θα πραγματοποιηθούν στις 2 Ιουνίου 2014, ώρα 9:00 - 12:00, στο Αμφιθέατρο του 1ου ορ. του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Καλούνται όσοι/ες φοιτητές/τριες αδυνατούν να παρευρεθούν στις εξετάσεις τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα το συντομότερο δυνατό.

  Η διδάσκουσα 

  Δρ. Α. Σιούτη

 • Παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων

  Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

 • Πρόσθετη Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2013-14

  Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4218/2013, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου 2013-14 όλοι οι φοιτητές μπορούν επιπροσθέτως να εξεταστούν σε μαθήματα τα οποία οφείλουν από το χειμερινό εξάμηνο, δηλαδή σε μαθήματα τα οποία είχαν δικαίωμα να εξεταστούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2014. Οι φοιτητές αυτοί ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση.

  Φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις του Εαρινού ή Χειμερινού Εξαμήνου 2013-14 αλλά είχαν συμπεριληφθεί σε δηλώσεις προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 στην οποία να προσδιορίζουν τα μαθήματα αυτά. Η αίτηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στους καταλόγους των φοιτητών που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εξετάσεις και για να είναι δυνατή η καταχώρηση της βαθμολογίας τους στα εν λόγω μαθήματα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται: με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο gramphys@uoi.gr, με fax στο 2651007008 και αυτοπροσώπως στη Γραμματεία. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, το Πατρώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του αιτούντος καθώς και τα πρόσθετα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

 • Δηλώσεις Μαθημάτων (επείγουσα ανακοίνωση)

  Παρακαλούνται οι φοιτητές με Αριθμούς Μητρώου:
  6325
  6285
  6760
  7018
  να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να προβούν σε διόρθωση της δήλωσης των μαθημάτων τους. Σε περίπτωση μη διευθέτησης της εκκρεμότητας δεν είναι δυνατή η κατοχύρωση της βαθμολογίας τους.

  Από τη Γραμματεία

 • Oρκωμοσία Τμήματος Φυσικής

  Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας και παραλαβής πτυχίων και διπλωμάτων του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ.

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται τουλάχιστον μία ώρα πριν την ορκωμοσία στη Γραμματεία του Τμήματος.

   

   

 • Aιτήσεις για Επικουρικό Έργο έτους 2014

  Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φυσικής που ενδιαφέρονται για αντιμισθία για το επικουρικό έργο που προσφέρουν, να καταθέσουν αίτηση  στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014, συνοδευόμενη απο τα παρακάτω δικαιολογητικά¨:

  1. Αίτηση (βλέπε συνημένο έντυπο απαραίτητα υπογεγραμμένο και απο το Διευθυντή του Τομέα στον οποίο προσφέρουν έργο)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση που φαίνεται ότι είμαι υποψήφιος διδάκτορας
  4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία "δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής, όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου".

                                                                                                                                                                                               Από τη Γραμματεία

  Συνημμένο Αρχείο: 
 • Έναρξη διανομής διδακτικών βιβλίων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

  Η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014. Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων από τους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 2 Μαΐου 2014.

  Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των μαθημάτων και των συγγραμμάτων τα οποία έχουν δηλωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση θα κληθείτε να επιστρέψετε τα συγγράμματα για μαθήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην εαρινή δήλωση μαθημάτων.

 • Παράταση Υποβολής Δηλώσεων για το Εαρινό Εξάμηνο

  Η ημερομηνία υποβολής δηλώσεων εαρινού εξαμήνου παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014.

  Από τη Γραμματεία

Pages