Εφαρμοσμένο μέρος, «Στοιχεία Πιθ.-Στατ.»

Το εφαρμοσμένο μέρος του μαθήματος «Στοιχεία Πιθανοτήτων και Στατιστικής» ξεκινά την Τετάρτη 21/10, 12 μ. - 1 μ.μ. Έχουν δημιουργηθεί τρία τμήματα, παρακαλούμε συνδεθείτε στο κατάλληλο, ανάλογα με τον αριθμό μητρώου σας. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για τους πρωτοετείς φοιτητές.

Α. Δούβαλης: κωδ. MS - Teams 22g4b6d, Α.Μ. από 8667 - 8739, link
Δ. Βλάχος: κωδ. MS - Teams xeqep3c, Α.Μ. από 8740 - 8813, link
Π. Παπαδόπουλος: κωδ. MS - Teams 6p4vtm7, Α.Μ. από 8814 - 8888, link