Δικαιολογητικά μετεγγραφών ακ. έτ. 2020-21

Κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αιτήθηκαν μετεγγραφή στο Τμήμα Φυσικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) να αποστείλουν (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) ή να καταθέσουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στη Γραμματεία του Φυσικής (Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου/τηλέφωνα επικοινωνίας 26510-07490, 7491, 7192), από

την  Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020  μέχρι και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμ.142413/19.10.2020 (Β΄ 4617) και 148236/Z1/30.10.2020 (Β΄ 4806) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν:

1.       Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (επισυνάπτεται)

2.       Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του φοιτητή ή της φοιτήτριας (δε χρειάζεται επικύρωση)

3.       Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.