Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακ. έτους 2020-2021

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ. 550/14-06-2021, εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το ακ. έτος 2020-2021 οι κάτωθι:

Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

1522/01-06-2021

1523/01-06-2021

Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν, (με email ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος), από την Πέμπτη 17-06-2021 έως και την Τετάρτη 23-06-2021 τα παρακάτω προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας