Ενημέρωση προς υπ. μεταπτυχακούς του ΠΜΣ "Φυσικής"

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη “ΦΥΣΙΚΗ» του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

[http://www.physics.uoi.gr/el/node/53]

Θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο του ΠΜΣ-«Φυσική»  τις προοπτικές που προσφέρει, και την διαδικασία επιλογής και φοίτησης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

13:00-14:00

Ελεύθερη πρόσβαση μέσω MS TEAMS

lzmu5mv

LINK

aTI1oM0H2C4Ysaz_P4UATdG7iQpDL72IuhkOABTS1vY1atthread.tacv2/1631518309873?context=%7B%22Tid%22:%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22,%22Oid%22:%22a1b36afe-e2e3-473e-93fe-6512dae47bf0%22%7D">https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:aTI1oM0H2C4Ysaz_P4UATdG7iQpDL72IuhkOABTS1vY1atthread.tacv2/1631518309873?context=%7B%22Tid%22:%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22,%22Oid%22:%22a1b36afe-e2e3-473e-93fe-6512dae47bf0%22%7D

Διάρκεια 40 λεπτά +20λ ερωτήσεις

Γιάννης Δεληγιαννάκης

Διευθυντής Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ