Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακ. έτος 2021-2022

Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες να ανανεώσουν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 9 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 832/Β/9-3-2018) με αίτηση που θα καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματoς από 11 έως και 22 Οκτωβρίου 2021.