Προκήρυξη Ι.Φ.Σ.Φ.Γ.

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την επιλογή Διευθυντή και τριών (3) μελών-εκπροσώπων του Ε.Κ.Π.Α. του Δ.Σ.
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της
Γης (Ι.Φ.Σ.Φ.Γ.)

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.