Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Άγγελου Λύκκα με θέμα: «Φαινομενολογία του κοσμολογικού πληθωρισμού της τετραγωνικής βαρύτητας στο πλαίσιο του φορμαλισμού Palatini» θα γίνει την Πέμπτη 10/02/2022 και ώρα 11:00.

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει μέσω του MS TEAMS.

Κωδικός TEAMS: 65hwsad

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awr29QNINKqEF60MSo4GHdHUsrPqyB1SKGY7X1EPfMNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e59cdcc5-ec4f-4438-b4fe-796c934237bb&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be