Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ. 564/28-02-2022, εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2021-2022 οι κάτωθι:

Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

1068/10-02-2022

1075/11-02-2022

Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν, (με email ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος), από την Τρίτη 01-03-2022 έως και την Τρίτη 08-03-2022 τα παρακάτω προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)