Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Γεωργίου Αλέστα με θέμα: «ΛCDM και οι Επιπτώσεις του Προβλήματος της Σταθεράς Hubble» θα γίνει την Τρίτη 28/06/2022 και ώρα 17.00.

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει και μέσω του MS TEAMS.

Όνομα δωματίου: "Παρουσίαση Διατριβής Γεώργιου Αλέστα"

Κωδικός TEAMS: q5gg74c
Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8qmtnTsyB9TCbztdfdfSetfkz0hRRzTPeUURB2-hBPo1%40thread.tacv2/1656052320132?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%224369d81b-81bf-4b2f-8697-1a8278b2edd6%22%7d