Ορκωμοσία Τμήματος Φυσικής

Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας των τελειόφοιτων του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 (ΦΕΚ 2676/Β/31-5-2022) και σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 (ΦΕΚ 2131/Β/30-4-2022) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.  

Επισημαίνουμε ότι για κάθε τελειόφοιτο που θα λάβει μέρος στην τελετή ορκωμοσίας επιτρέπεται η προσέλευση στην αίθουσα έως ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου, αριθμ. συνεδρ. 1736/05-07-2022). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τα ονόματα των επισκεπτών τους έως και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 στην παρακάτω φόρμα:

https://forms.gle/RWzN1LtMn75M4b2P6

 

  • Η είσοδος στην αίθουσα τελετών πραγματοποιείται κατόπιν διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας.
  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

Σημειώνεται ότι τα σχετικά έγγραφα της ορκωμοσίας θα υπογραφούν από τους τελειόφοιτους στην αίθουσα τελετών «Γ. Μυλωνάς» την ημέρα της ορκωμοσίας.

Για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών που προηγούνται της ορκωμοσίας (υπογραφή εγγράφων, παραλαβή τηβέννου κ.λπ.) η προσέλευση θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα (από 9:00 π.μ.).