Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων

Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ακ. έτους 2022-2023

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής, συνεδρία αριθμ. 580/23-01-2023, εισάγονται στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής για το ακ. έτος 2022-2023 οι κάτωθι:

Αιτήσεις με αρ. πρωτ.:

794/28-12-2022

795/28-12-2022

815/9-1-2023

818/9-1-2023

Καλούνται οι ανωτέρω να αποστείλουν με email ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Παρασκευή 03-02-2023  τα παρακάτω προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων-Α4 (επισυνάπτεται)
  3. Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (για όσους δεν έχουν καταθέσει με την αίτηση υποψηφιότητας)