Μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης ΜΔΕ στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Φυσικής

Η ΓΣ του Τμήματος Φυσικής στην υπ. αρ 451/16-3-15 συνεδρίασή της αποφάσισε τα παρακάτω σχετικά με το μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης των  ΜΔΕ στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος:

Η μέγιστη διάρκεια του κάθε ΜΔΕ του Τμήματος καθορίζεται από τα ιδρυτικά ΦΕΚ, τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την ισχύουσα νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτά η ΓΣ μπορεί να εγκρίνει μετά  από εισήγηση της αρμόδιας ΣΕΜΣ παρατάσεις ή αναστολές σπουδών κατόπιν αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών,  ή  διαγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών των οποίων ο χρόνος σπουδών υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια.

Σε κάθε όμως περίπτωση και ανεξαρτήτως των λόγων και της διάρκειας των σχετικών παρατάσεων ή αναστολών, η διάρκεια  των μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη από την ημερομηνία εγγραφής του φοιτητή μέχρι την ημερομηνία υποστήριξης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ως μεταβατική διάταξη για φοιτητές  οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει τα έξι έτη  ή πρόκειται να τα  συμπληρώσουν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2014-15, χορηγούνται έξι μήνες παράταση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους   με δυνατότητα επέκτασης κατά έξι μήνες μετά από έγγραφο αιτιολογημένο αίτημά τους (πριν τη λήξη της αρχικής παράτασης των έξι μηνών) και  απόφαση της ΓΣ του Τμήματος.