Ανακοινώσεις

 • Προκήρυξη για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής»

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής, που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εξετάσεις για την επιλογή είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών.

  Στο Πρόγραμμα αυτό προβλέπεται η απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

  Στις εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής), και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών, που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.

  Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ. και περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Εξετάσεις σε Θέματα Γενικής και Σύγχρονης Φυσικής

  2. Εξετάσεις σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική)

  Επί πλέον, οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής

  Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του επτά (7) και διάρκεια φοίτησης έως πέντε (5) έτη καθώς και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το ανωτέρω Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται από τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Γενική Φυσική.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.

  2. Αντίγραφο πτυχίου.

  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.

  4. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2651007491.

   

   

                                                                                                   Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2015

                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

   

   

                                                                                                         Ιωάννης Ρίζος

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής»

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής, που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εξετάσεις για την επιλογή δώδεκα (12) μεταπτυχιακών φοιτητών.

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.

  Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ. και περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Εξετάσεις στη Γενική Φυσική (Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών).
  2. Εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (Απαραίτητη προϋπόθεση η επιτυχής εξέταση).
  3. Προφορική συνέντευξη όπου θα συνεκτιμηθούν:

             α) Ο βαθμός πτυχίου

             β) Συστατικές επιστολές, πρόσθετοι τίτλοι σπουδών κ.ά.

  Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του επτά (7) και διάρκεια φοίτησης έως πέντε (5) έτη καθώς και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το ανωτέρω Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται από τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Γενική Φυσική.

  Σε ειδικές περιπτώσεις οι φοιτητές που θα επιλεγούν μπορεί να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής ή άλλου Τμήματος.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  4. Δύο συστατικές επιστολές.
  5. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στo τηλέφωνο 2651007491.

                                                                                                    

   

                                                                                                     Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2015

                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Τμήματος

   

   

                                                                                                             Ιωάννης Ρίζος

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον»

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον" που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιλογή πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών.

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των AEI της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.

  Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ. και περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Εξετάσεις στην Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) στις 5/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
  2. Εξετάσεις στη Γενική Φυσική  (Κυρίως  Θερμοδυναμική, Μηχανική, Κινηματική, Ηλεκτρομαγνητισμός στις 5/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

  Την ίδια μέρα και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί Προσωπική Συνέντευξη υποψηφίων.

  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας (κτίριο Φ2-320).    

  Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής οι οποίοι έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του επτά (7) με διάρκεια φοίτησης έως πέντε (5) έτη ή είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. απαλλάσσονται από τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Γενική Φυσική.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι  11 Σεπτεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.

  2. Αντίγραφο πτυχίου.

  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής Βαθμολογίας.

  4. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2651007491.    

   

   

                                                                                                  Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2015

                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

   

   

                                                                                                          Ιωάννης Ρίζος

 • Πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες», που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2015, εξετάσεις για την επιλογή επτά (7) μεταπτυχιακών φοιτητών.

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και άλλων συναφών ειδικοτήτων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

  Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ. και περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (κυρίως σε ορολογία ηλεκτρονικών).

  2. Γραπτές εξετάσεις σε Στοιχεία Ηλεκτρονικών.

  3. Γραπτές εξετάσεις στη Βασική Θεωρία Ηλεκτρομαγνητισμού.

  4. Προσωπική συνέντευξη.

  Απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του επτά (7) και διάρκεια φοίτησης έως πέντε (5) έτη καθώς και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το ανωτέρω Π.Μ.Σ.  απαλλάσσονται από τις εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα «Στοιχεία Ηλεκτρονικών» και «Βασική Θεωρία Ηλεκτρομαγνητισμού».

  Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί οι επιτυχόντες να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν επιτυχώς, επιλεγμένα από τη Σ.Ε.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.

  2. Αντίγραφο πτυχίου.

  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.

  4. Δύο συστατικές επιστολές.

  5. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2651007491.

   

   

                                                                                                    Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2015

                                                                                                    Ο Πρόεδρος του Τμήματος

   

   

                                                                                                           Ιωάννης Ρίζος

 • Ορκωμοσία Τμήματος Φυσικής

  Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς".

  Καλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι να βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος στις 8:30 π.μ. για να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα.

  Επισημαίνουμε ότι στις 9:30 π.μ. οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να μεταβούν στην αίθουσα τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς" με την αστυνομική τους ταυτότητα, όπου θα ενδυθούν την τήβεννο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην ορκωμοσία.

  Κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας απαγορεύονται αυστηρά οποιεσδήποτε ενέργειες δε συνάδουν με τη σοβαρότητα της τελετής και τον απαιτούμενο σεβασμό σε αυτήν (όπως κατανάλωση φαγητού ή ποτού, ρίψη κομφετί, χρήση συσκευών παραγωγής θορύβου).

  Απο τη Γραμματεία του Τμήματος

  Ιωάννινα 6 Ιουλίου 2015

 • Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου

  Ανακοινώνεται, για ενημέρωση όλων των μελών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το Πρυτανικό Συμβούλιο (συν.αριθμ.1401/105/30-06-2015) έχοντας υπόψη ότι θα διενεργηθεί Δημοψήφισμα στις 05 Ιουλίου 2015, για διευκόλυνση των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας στην άσκηση των εκλογικών τους καθηκόντων, αποφάσισε ομόφωνα τη διακοπή του εκπαιδευτικού έργου (μαθήματα, εργαστήρια, κλινικές και εξετάσεις) την Παρασκευή 03 Ιουλίου και τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2015.

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα κ. Νικολέτας Κωτσίνα με θέμα "Αλληλεπίδραση μορίων με ασσύμετρο (ω/2ω) fs πεδίο laser" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

  Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα παρουσιάσεων του Τμήματος Φυσικής, κτίριο Φ2, 3ος όροφος, αναγνωστήριο.

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 • Εξετάσεις στο μάθημα των Αγγλικών

  Το μάθημα των Αγγλικών για το Τμήμα Φυσικής θα εξετασθεί στις 29/6/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 έως 3.00 μ.μ., στις αίθουσες Φ3 010-013 και Φ3 005-007.

  Η διδάσκουσα

  Ευγενία Ευμοιρίδου

 • Αιτήσεις για λήψη πτυχίου

     Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, να καταθέσουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, προκειμένου να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία. Μαζί με την αίτηση (το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία) οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση απο την Κεντρική Βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλουν βιβλία
  • Βεβαίωση από τις Φοιτητικές Κατοικίες ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες (μόνο για όσους διαμένουν ή διέμεναν στο παρελθόν σε αυτές)
  • Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ)
  • Βιβλιάριο Υγείας του Πανεπιστημίου (εφόσον διαθέτουν)

   

  Από την Γραμματεία

 • Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

  Παρακαλούμε  δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο χρήσιμες πληροφορίες και έντυπα για το στεγαστικό επίδομα:

  http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=6991

  Επισημαίνεται ότι η Γραμματεία του Τμήματος, εκτός από τις αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δέχεται αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα και για τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2012-2013 και 2013-2014), εφόσον δεν έχουν υποβληθεί ξανά στο παρελθόν.

   

 • Ανακοίνωση για τις εξετάσεις στο μάθημα των Γερμανικών

  Οι εξετάσεις στο μάθημα των Γερμανικών θα γίνουν την Δευτέρα  8 Ιουνίου 2015 και ώρα 9 - 12 στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην αίθουσα 6 (ισογείου).

  Η διδάσκουσα

  Μαρία Φέριγκ

 • Πτυχιακή εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2014-15

  Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4327/14-5-2015 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου 2014-15  (30/5/15 έως 29/6/15)  οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν επιπροσθέτως να εξεταστούν σε μαθήματα τα οποία οφείλουν από το χειμερινό εξάμηνο, δηλαδή σε μαθήματα τα οποία είχαν δικαίωμα να εξεταστούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2015. Οι φοιτητές αυτοί δεν χρειάζεται να υποβάλλουν νέα δήλωση.

         Φοιτητές επί πτυχίω οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στις δηλώσεις του χειμερινού  εξαμήνου 2014-15, αλλά είχαν συμπεριληφθεί σε δηλώσεις προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 23/5/15 στην οποία να προσδιορίζουν τα μαθήματα αυτά. Η αίτηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στους καταλόγους των φοιτητών που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στην εξεταστική του Ιουνίου 2015 και για την  καταχώρηση της βαθμολογίας τους στα εν λόγω μαθήματα.

          Οι αιτήσεις υποβάλλονται: με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο gramphys@uoi.gr, με φαξ στο 2651007008 και αυτοπροσώπως στη Γραμματεία. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, το Πατρώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του αιτούντος καθώς και τα πρόσθετα μαθήματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 • Ημέρα Καριέρας 2015

  Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων  διοργανώνει την εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας 2015» στις 26 Μαΐου 2015, ώρα 11.00-17.00  στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Κάρολος Παπούλιας».
  Η Ημέρα Καριέρας 2015 είναι ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που επιδιώκει να φέρει τους φοιτητές και αποφοίτους μας σε επαφή με τις τοπικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και τον κόσμο της αγοράς εργασίας. Η Ημέρα Καριέρας 2015 είναι μία σημαντική ευκαιρία για τους φοιτητές μας προκειμένου να
  •    Να πραγματοποιήσουν μίνι-συνεντεύξεις - συζητήσεις με στελέχη επιχειρήσεων
  •    Να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας ή πρακτικής άσκησης
  •    Να ενημερωθούν  σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης και απαιτήσεις επαγγελματικών κλάδων
  •    Να  διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους
  Επίσης, στο πλαίσιο της Ημέρας Καριέρας θα πραγματοποιηθεί ένα τρίωρο Εργαστήριο με τίτλο “U Can Do It”, την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 ώρα 13.00 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης για τους τρόπους προσέγγισης της αγοράς εργασίας από την εταιρεία Randstad, εξειδικευμένη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.
  Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και οδηγίες προετοιμασίας στην ιστοσελίδα: http://dasta.uoi.gr
  Οργάνωση: ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  Τηλ. Επικοινωνίας : 26510 07278, 26510 08454, 26510 07479
   

 • Ημερίδα προς τιμήν του καθηγητή Κυριάκου Ταμβάκη

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της διεθνούς επιστημονικής ημερίδας με τίτλο

  «Beyond the Standard Models of Particle Physics and Cosmology»

  η οποία διοργανώνεται στο συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» την Κυριακή 24η Μαΐου 2015, προς τιμήν του καθηγητή του Τμήματος Φυσικής  κ. Κυριάκου Ταμβάκη με την ευκαιρία των 65ων γενεθλίων του.

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα

  http://tamvakisfest.physics.uoi.gr/

  όπου και μπορείτε να εγγραφείτε.

  Με εκτίμηση

  Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής
  Δέδες Αθανάσιος
  Καντή Παναγιώτα
  Λεοντάρης Γεώργιος
  Περιβολαρόπουλος Λέανδρος
  Ρίζος Ιωάννης

 • Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2014 - 2015

  Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/Files/Paratasi_Earinou_2014-15.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων στους φοιτητές.

  Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015.

 • ERASMUS+: Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις Σπουδές ή την Πρακτική Άσκηση, ακαδ. έτους 2015-2016

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

  KA 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

  i) Κινητικότητα για Σπουδές

  ii) Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση

  (Επιλέξιμες δραστηριότητες από 01/09/15 έως 30/09/16)

  Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/04/2015 έως 12/05/2015

  Η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων δημοσιεύει την

  Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις δράσεις

  i) Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές (learning ή study)

  ii) Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την επιμόρφωση/πρακτική άσκηση (traineeship)

  του προγράμματος Erasmus+, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

  (και συγκεκριμένα για κινητικότητες που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2015 έως 30/09/2016).

  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν

  i. το πλήρες κείμενο με τις Γενικές Πληροφορίες

  http://erasmus.uoi.gr/mobility14-15/General_Information_2015_16.pdf

  και

  ii. την Προκήρυξη

  http://erasmus.uoi.gr/mobility14-15/Call_2015_16.pdf

 • Ανακοίνωση για το μάθημα των Αγγλικών

  Το μάθημα των Αγγλικών για τους φοιτητές του τμήματος Φυσικής δεν θα γίνει την Πέμπτη 23/4/2015 λόγω προσωπικής άδειας της διδάσκουσας.

  Η διδάσκουσα

  Ε. Ευμοιρίδου

 • Μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης ΜΔΕ στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Φυσικής

  Η ΓΣ του Τμήματος Φυσικής στην υπ. αρ 451/16-3-15 συνεδρίασή της αποφάσισε τα παρακάτω σχετικά με το μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης των  ΜΔΕ στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος:

  Η μέγιστη διάρκεια του κάθε ΜΔΕ του Τμήματος καθορίζεται από τα ιδρυτικά ΦΕΚ, τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την ισχύουσα νομοθεσία. Στα πλαίσια αυτά η ΓΣ μπορεί να εγκρίνει μετά  από εισήγηση της αρμόδιας ΣΕΜΣ παρατάσεις ή αναστολές σπουδών κατόπιν αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών,  ή  διαγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών των οποίων ο χρόνος σπουδών υπερβαίνει τη μέγιστη διάρκεια.

  Σε κάθε όμως περίπτωση και ανεξαρτήτως των λόγων και της διάρκειας των σχετικών παρατάσεων ή αναστολών, η διάρκεια  των μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη από την ημερομηνία εγγραφής του φοιτητή μέχρι την ημερομηνία υποστήριξης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

  Ως μεταβατική διάταξη για φοιτητές  οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει τα έξι έτη  ή πρόκειται να τα  συμπληρώσουν εντός του ακαδημαϊκού έτους 2014-15, χορηγούνται έξι μήνες παράταση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους   με δυνατότητα επέκτασης κατά έξι μήνες μετά από έγγραφο αιτιολογημένο αίτημά τους (πριν τη λήξη της αρχικής παράτασης των έξι μηνών) και  απόφαση της ΓΣ του Τμήματος.
   

 • Ψήφισμα για την απώλεια του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής Ευάγγελου Μάνεση

  Εκ μέρους του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζω τη λύπη  μας για την απώλεια, σήμερα  8 Απριλίου 2014  του αφυπηρετήσαντος Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ευάγγελου Μάνεση.
   
  Ο καθηγητής Ευάγγελος Μάνεσης  γεννήθηκε το 1944 στον Πόρο Τροιζηνίας Αττικής. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών απ΄ όπου αποφοίτησε το 1967. Παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου όπου αναγορεύθηκε διδάκτωρ  το 1973.  Διετέλεσε ερευνητής στο Enrico Fermi Institute και στο Argonne National Laboratory το διάστημα 1972-1973. Κατόπιν εξελέγη επιμελητής στην Α’ έδρα Θεωρητικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 1997 εξελέγη καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής και Πρόεδρος της ΣΕΜΣ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής».

  Ο καθηγητής Ευάγγελος Μάνεσης πέραν του επιστημονικού του έργου διακρίθηκε για το ήθος του και τη σημαντική συνεισφορά του στο διδακτικό έργο του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος ίδρυσε επίσης το «Εργαστήριο Επίδειξης Πειραμάτων Φυσικής» του Τμήματος.

  Το Τμήμα εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος και αποφασίζει τη δημοσίευση του παρόντος ψηφίσματος στην ιστοσελίδα του.
   
  Ο Πρόεδρος

  Καθηγητής Ιωάννης Ρίζος

   

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Σας ενημερώνουμε ότι η δημοσία παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Γ. Ζαρδαλίδη με θέμα «Επίδραση της Δομής στην Ιοντική Αγωγιμότητα Πολυμερών και Συμπολυμερών» θα λάβει χώρα την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00.

  Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα παρουσιάσεων του Τμήματος Φυσικής, κτίριο Φ3, τρίτος όροφος, αναγνωστήριο.

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Pages