Ανακοινώσεις

 • Εξετάσεις ΜΔΕ Φυσικής

  Οι εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φυσικής θα πραγματοποιηθούν την 15/10/14 και 16/10/14 σύμφωνα με το πρόγραμμα:

  Τετάρτη 15/10 : 15:00-16:00 Αγγλικά (αίθουσα Φ2-005-007)
                         16:30-19:00 Φυσική (αίθουσα Φ2-005-007)
  Πέμπτη 16/10 : 09:30- Συνέντευξη (αίθουσα Φ2-115)

  η ΣΕΜΣ του ΜΔΕ Φυσικής

 • Εξετάσεις ΜΔΕ Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής

  Οι εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής θα πραγματοποιηθούν την 16/10/14 και 17/10/14 σύμφωνα με το πρόγραμμα:

  Πέμπτη 16/10 : 15:00-16:00 Αγγλικά (αίθουσα Φ2-122)
                         16:30-19:00 Φυσική (αίθουσα Φ2-122)
  Παρασκευή 17/10 : 09:30 Συνέντευξη (αίθουσα Φ2-115)

  η ΣΕΜΣ του ΜΔΕ Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής

 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Σε σύντομο χρονικό διάστημα πρόκειται να προκηρυχθεί - από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - μια θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι- Χαλαρή ύλη υπό σκληρό περιορισμό» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Γεώργιος Φλούδας), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» για τις παρακάτω μελέτες:
  - Επίδραση του περιορισμού στις νανοδομές συμπολυμερών και αμφίφιλων μορίων, στις φάσεις υγρών κρυστάλλων
  - Επίδραση του περιορισμού στην αυτο-οργάνωση και δυναμική βιοπολυμερών
  Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, οι ανθρωπομήνες ανέρχονται σε 12. Το ερευνητικό έργο πραγματοποιείται στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και περιλαμβάνει αποτίμηση μετρήσεων σκέδασης ακτίνων Χ, διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης και ρεολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα (στη Φυσική ή Χημεία ή Επιστήμη των Υλικών ή Χημικών Μηχανικών με ειδίκευση στα υλικά) και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Στην επιλογή θα εκτιμηθούν (α) οι συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές καθώς και (β) οι συστατικές επιστολές.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 26510-08564 (Καθ. κ. Γεώργιο Φλούδα), E-mail: gfloudas@uoi.gr.

 • Διαλέξεις υποδοχής Πρωτοετών

  Το Τμήμα Φυσικής  σας προσκαλεί  στις διαλέξεις υποδοχής προτοετών οι οποίες θα λάβουν χώρα την 1/10 και 2/10 στο Αμφιθέατρο 4 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

  Εκ μέρους της αρμόδια επιτροπής

 • Εξετάσεις για επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. "Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες"

  Από την ΣΕ του ΠΜΣ «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες» ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την επιλογή των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακ. έτος 2014-15 θα γίνουν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  Ώρα 9:30 Αγγλικά Αιθ. Φ2-121 (Επιτρέπεται η χρήση Λεξικού).

  Ώρα 10:00 Στοιχεία Ηλεκτρομαγνητισμού & Ηλεκτρονικών Αιθ. Φ2-121.

  Ώρα 12 :00 Συνέντευξη Γραφείο Φ3 -304.

  Ο Δ/ντης της ΣΕ του ΠΜΣ-ΣΗΤ

  Αν.Καθ. Ν. Μάνθος

 • Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

  Δημόσια παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα "Υπέρλεπτη υφή της μικροδομής μεταλλικών υάλλων Cu-Zr" την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 στην αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Φυσικής, (Βιβλιοθήκη - κτίριο Φ2 - 3ος όροφος) Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο.

 • Εγγραφές πρωτοετών-Προθεσμίες και Δικαιολογητικά

  Η προθεσμία  κατάθεσης των δικαιολογητικών για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Φυσικής ορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας από 15 έως και 26 Σεπτεμβρίου 2014.

  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των πρωτοετών είναι τα εξής:

  1. Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία).

  2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

  4. Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

  5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

  6. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής  ταυτότητας.

  7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας.

  8 (μόνο για τους άρρενες): Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων.

  • Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄(90% και 10%) υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης. Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

  Επισυνάπτονται τα εξής:

   Αίτηση εγγραφής

  Υπεύθυνη δήλωση

  Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές

   

   

 • Αίτηση υποψηφίου για τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής

  Το παρακάτω αρχείο περιέχει την αίτηση υποψηφίου για τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2014.

  Από τη Γραμματεία

 • Προκήρυξη για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες», που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2014, εξετάσεις για την επιλογή πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών.
  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και άλλων συναφών ειδικοτήτων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
  Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα εξής, υπό την ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ.:
  1. Γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (κυρίως σε ορολογία ηλεκτρονικών).
  2. Γραπτές εξετάσεις σε Στοιχεία Ηλεκτρονικών.
  3. Γραπτές εξετάσεις στη Βασική Θεωρία Ηλεκτρομαγνητισμού.
  4. Προσωπική συνέντευξη.
  Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί οι επιτυχόντες να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν επιτυχώς, επιλεγμένα από τη Σ.Ε.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  4. Δύο συστατικές επιστολές.
  5. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651-007193, 2651-007491.

  Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2014
  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Ιωάννης Ρίζος

  Add file: 
 • Προκήρυξη για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον».

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον" που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν εξετάσεις για την επιλογή πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών ως ακολούθως :

  Τετάρτη 1/10/2014: Ώρα: 10:00 Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική)
  Ώρα :17:00 Γενική Φυσική (Κυρίως Θερμοδυναμική, Μηχανική, Κινηματική, Ηλεκτρομαγνητισμός )
  Την ίδια μέρα και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί Προσωπική Συνέντευξη υποψηφίων.
  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Εργαστηρίου Μετεωρολογίας (κτίριο Φ2-320).

  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των AEI της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2014.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής Βαθμολογίας.
  4. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651-007193 & 2651-007491.

  Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2014
  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Ιωάννης Ρίζος

 • Προκήρυξη για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής»

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής, που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εξετάσεις για την επιλογή δώδεκα (12) μεταπτυχιακών φοιτητών.
  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2014.
  Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα εξής, υπό την ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ.:
  1. Εξετάσεις στη Γενική Φυσική (Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών).
  2. Εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (Υποχρεωτική κατοχύρωση). Συνεκτιμάται επίσης η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας.
  3. Προφορική συνέντευξη όπου θα συνεκτιμηθούν:
  α) Ο βαθμός πτυχίου
  β) Πρότερη εμπειρία κλπ.
  Δύναται επίσης σε ειδικές περιπτώσεις οι φοιτητές που θα επιλεγούν, να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής ή άλλου Τμήματος (π.χ. Γενική Διδακτική, Σύγχρονη Φυσική).
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  4. Δύο συστατικές επιστολές.
  5. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651007193 και 2651007491.

  Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2014
  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Ιωάννης Ρίζος

  Add file: 
 • Προκήρυξη για πρόσληψη Μεταπτυχιακών Σπουδαστών στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής»

  Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσικής, που λειτουργεί στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εξετάσεις για την επιλογή είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών.
  Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής), και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2014.
  Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς σε:
  1. Θέματα Γενικής και Σύγχρονης Φυσικής
  2. Σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική)
  Επί πλέον, οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής.
  Όσοι εκ των υποψηφίων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από σχολές των ανωτέρω ΑΕΙ, μπορούν να εξαιρεθούν από την γραπτή εξέταση στην Φυσική. Τέλος, οι πέντε πρώτοι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου Ιωαννίνων, οι οποίοι έχουν πάρει πτυχίο μέχρι το πέρας του 5ου έτους σπουδών (εισαχθέντες στο Τμήμα κατά τα Πανεπιστημιακά έτη 2009-10 και 2010-11), απαλλάσσονται της γραπτής εξέτασης στη Φυσική.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Σύντομο βιογραφικό Σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου.
  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  4. Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2651-007193 και 2651-007491.

  Ιωάννινα, 23 Ιουλίου 2014
  Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Ιωάννης Ρίζος

  Add file: 
 • Ορκωμοσία Τμήματος Φυσικής

  Σας γνωρίζουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας και παραλαβής πτυχίων και διπλωμάτων του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα τελετών "Γεώργιος Μυλωνάς" (πάνω απο το φοιτητικό εστιατόριο).

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται τουλάχιστον μια ώρα πριν την ορκωμοσία στη Γραμματεία του Τμήματος.

 • Aιτήσεις για λήψη πτυχίου

  Οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των προπτυχιακών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, καλούνται να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014, προκειμένου να λάβουν μέρος στην επόμενη ορκωμοσία. Μαζί με την αίτηση (το έντυπο είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία) οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

  Βεβαίωση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ότι δεν οφείλουν βιβλία

  Βεβαίωση από τις Φοιτητικές Κατοικίες ότι δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες

  Δελτίο Φοιτητικής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) και Βιβλιάριο Υγείας (εφόσον διαθέτουν)

   

  Απο τη Γραμματεία

 • Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας (Εξεταστική Σεπτεμβρίου)

  Οι εξετάσεις της Γερμανικής Γλώσσας θα γίνουν στις 25-9-2014 και ώρα 9-12, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην αίθουσα 6 (ισογείου)

  Η διδάσκουσα

  Μαρία Φέριγκ

 • Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας

  Το μάθημα των Αγγλικών στο Τμήμα Φυσικής θα εξεταστεί την 1/7/2014. Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 5426 έως και 6875 θα εξεταστούν 10:00 - 12:00 μ.μ. στις αίθουσες Φ3 010-013 και Φ3 005-007. Οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 6878 έως 7064 θα εξετασθούν 12:00 μ.μ.-14:00 μ.μ. στις ίδιες αίθουσες.

  Η διδάσκουσα

  Ε. Ευμοιρίδου

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ "Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων", Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

  Το Γραφείο Διασύνδεσης Της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: "Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων" στις 4 Ιουνίου 2014 στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ώρα 9:00 π.μ. με κύριο σκοπό την προβολή και παρουσίαση των προσφερόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα πραγματοποιηθεί από τους Προέδρους ή τους Διευθυντές των εν λόγω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και θα περιλαμβάνει ολιγόλεπτη αναλυτική παρουσίαση σχετικά με

  - τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

  - τα κριτήρια εισαγωγής σε κάθε επιμέρους ΠΜΣ

  - τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των ΠΜΣ

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική δ/νση: career@uoi.gr. Το έντυπο της δήλωσης υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης (http://gd.uoi.gr) και της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας (http://dasta.uoi.gr).

  Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Ι. στα τηλέφωνα 26510-08454 & 08460 και στο e-mail: career@uoi.gr.

  Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

   

 • Εξετάσεις Γερμανικής Γλώσσας

  Οι εξετάσεις για το μάθημα των Γερμανικών θα γίνουν στις 2 Ιουνίου 2014 και ώρα 9 έως 12, στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην αίθουσα 5 (ισογείου). 

  Η διδάσκουσα

  Μαρία Φέριγκ

 • Εξετάσεις Γαλλικής Γλώσσας 2014

  Οι εξετάσεις στο μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας (Β, Δ, ΣΤ, Η & επί πτυχίω), εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, θα πραγματοποιηθούν στις 2 Ιουνίου 2014, ώρα 9:00 - 12:00, στο Αμφιθέατρο του 1ου ορ. του Π.Τ.Δ.Ε., του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Καλούνται όσοι/ες φοιτητές/τριες αδυνατούν να παρευρεθούν στις εξετάσεις τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα το συντομότερο δυνατό.

  Η διδάσκουσα 

  Δρ. Α. Σιούτη

 • Παράταση δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων

  Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Pages