Αρχική
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Εγγραφές
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι (links)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-13

βλ.αρχείο pdf

 Περισσότερα

 
     
 
  Γενικά
  Κανονισμός
  Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Χρηματοδότηση
  Μαθήματα
  Διπλωματικές 
  Διδάσκοντες
  Εργαστήρια
  Βιβλία - Άρθρα
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ ορίζονται ως εξής:

(α) Το Πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή ΜΔΕ περιλαμβάνει την επιτυχή παρακολούθηση ενός κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων υποχρεωτικών ή κατ' επιλογήν διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) εξαμήνων και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης. Ο κύκλος των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορεί να συμπληρώνεται με την παρακολούθηση σεμιναρίων ή θερινών σχολείων σχετικών με το Π.Μ.Σ..

(β) Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού κύκλου ( κατά Εξάμηνα) είναι:

Α' Εξάμηνο

Α1. Διδακτική Μεθοδολογία της Φυσικής Ι
Α2. Θέματα Βασικής Φυσικής Ι
Α3. Παιδαγωγική Ψυχολογία
Α4. Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Παιδείας
Α5. Πειράματα Φυσικής στην Εκπαίδευση Ι

Β' Εξάμηνο

Β1. Διδακτική Μεθοδολογία της Φυσικής ΙΙ
Β2. Θέματα Βασικής Φυσικής ΙΙ
Β3. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
Β4. Ανάπτυξη Μεθόδων Εκμάθησης από Απόσταση
Β5. Πειράματα Φυσικής στην Εκπαίδευση ΙΙ

(γ) Τα μαθήματα διδάσκονται 3 ώρες/ εβδομάδα και οι φοιτητές μπορεί να χωρίζονται σε ομάδες. Είναι δυνατόν μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο κατάλογος των μαθημάτων να συμπληρωθεί και με κατ' επιλογήν μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος και απόφασης της Συγκλήτου ειδικής σύνθεσης και απόφασης του ΥΠΕΠΘ.

(δ) Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες θα πρέπει να δικαιολογούνται. Ο μέγιστος αριθμός δικαιολογημένων απουσιών είναι το ένα τρίτο των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος. ΜΦ που αποτυγχάνει στις κανονικές εξετάσεις του μαθήματος, έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης το Σεπτέμβριο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Αν ο φοιτητής αυτός αποτύχει και στις επαναληπτικές εξετάσεις, επαναλαμβάνει το μάθημα (χωρίς παράταση του μέγιστου χρόνου σπουδών). Αν ένας ΜΦ αποτύχει (ή δεν προσέλθει) στις επαναληπτικές εξετάσεις σε περισσότερα από το 20% των μαθημάτων, διαγράφεται και του παρέχεται βεβαίωση σπουδών για τα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία

 


 
 
 
 
   
  © Copyright 2006-11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής