Αρχική
 
 
 
 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Εγγραφές
  Επικοινωνία
  Σύνδεσμοι (links)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012-13

βλ.αρχείο pdf

 Περισσότερα

 
     
 
  Γενικά
  Κανονισμός
  Αντικείμενο
  Διοίκηση
  Χρηματοδότηση
  Μαθήματα
  Διπλωματικές 
  Διδάσκοντες
  Εργαστήρια
  Βιβλία - Άρθρα
Κανονισμός Π.Μ.Σ.

1.Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 (Θερινό Εξάμηνο) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν.2038/92 και του ΦΕΚ 1980/Β'/31-12-2003 (ΕΠΕΑΕΚ).

1.2 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

(α) Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Νέες τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής».

1.3 Χρονική Διάρκεια

(α) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος που περιλαμβάνει δυο (2) διδακτικά εξάμηνα και μέρος του οποίου (τουλάχιστον τρεις μήνες) θα διατεθεί για τη συγγραφή της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Η μέγιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

(β) Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου φοίτησης, οι ΜΦ διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Για σοβαρούς λόγους και μετά από αίτηση του/ της ΜΦ, η Γ.Σ.Ε.Σ. να παρατείνει τη διάρκεια σπουδών ή να δεχθεί προσωρινή διακοπή της για διάστημα ενός ή δύο διδακτικών εξαμήνων, χωρίς διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας . Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δυο διδακτικά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του.

(γ) Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών στο μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο, συνεπάγεται διαγραφή του ΜΦ, και παρέχεται η δυνατότητα παροχής βεβαίωσης σπουδών , στην οποία αναφέρονται τα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία.

2. Επιλογή φοιτητών - Διαδικασία απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

2.1 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

(α) Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση της προκηρύξεως νέων θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών κατά τον προσφορότερο τρόπο.

(β) Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. εντός 40 ημερών από τη δημοσίευση της αγγελίας στον ημερήσιο τύπο. Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

(γ) Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Πολυτεχνικών Σχολών,) των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι των συναφών κλάδων των ΤΕΙ σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 25 του Ν. 1404/87.

Το τμήμα, με απόφασή του, υποχρεώνει τους απόφοιτους ΑΤΕΙ -και σε ειδικές περιπτώσεις απόφοιτους ΑΕΙ που δεν προέρχονται από Τμήματα Φυσικής- να παρακολουθήσουν επιλεγμένα, κατά περίπτωση, μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Οι εν λόγω ΜΦ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα προπτυχιακά μαθήματα μέχρι την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους εγγραφής τους. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν εισήγησης της ΣΕΜΣ , είναι δυνατόν να δοθεί παράταση ενός εξαμήνου (συμμετοχή στην 'πτυχιακή περίοδο' του Φεβρουαρίου).

(δ) Οι υποψήφιοι ΜΦ υποβάλλουν εμπρόθεσμα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφο πτυχίου.
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε κατά τη γνώμη των υποψηφίων να βοηθήσει στην επιλογή

(ε) Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου διενεργούνται εξετάσεις για την επιλογή μέχρι δώδεκα (12) μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Στις εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι αντιστοίχων ειδικοτήτων των ΤΕΙ, καθώς και φοιτητές των Σχολών αυτών, που προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο μέχρι τον Οκτώβριο του 2005.

(στ) Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα εξής, υπό την ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ.:

1.Εξετάσεις στη Γενική Φυσική (Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών).

  • Εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα (Υποχρεωτική κατοχύρωση). Συνεκτιμάται επίσης η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας.
  • Προφορική συνέντευξη όπου θα συνεκτιμηθούν:
  1. Ο βαθμός πτυχίου
  2. Πρότερη εμπειρία κλπ.
  • Δύναται επίσης σε ειδικές περιπτώσεις (μη πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής) να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν επιτυχώς επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής (π.χ. Σύγχρονη Φυσική).

2.2 Διαδικασία Απόκτησης Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης

(α) Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται α) επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών και κατ' επιλογή μαθημάτων και β) εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

(β) Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: Φεβρουαρίου για τα μαθήματα Α' εξαμήνου, Ιουνίου για τα μαθήματα Β' εξαμήνου, Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων.

(γ) Η ανάθεση εκπόνησης της ΜΔΕ γίνεται μετά το τέλος του Β΄ εξαμήνου, κατά το πρώτο 10ήμερο του τρίτου εξαμήνου με την προϋπόθεση οι ΜΦ να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 2/3 από τα συνολικά μαθήματα του προγράμματος. Οι ΜΦ επιλέγουν θέμα και επιβλέποντα/ουσα τα οποία εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ, η οποία ορίζει και την τριμελή επιτροπή κρίσης. Για να καταθέσουν και να υποστηρίξουν προφορικά την ΜΔΕ οι ΜΦ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του προγράμματος. Η ΜΔΕ εκπονείται ατομικά.

(δ) Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο κάθε διδάσκων και διδάσκουσα στην αρχή του εξαμήνου.

(ε) Ο βαθμός ΜΔΕ προκύπτει σύμφωνα με τον αλγόριθμο: Βαθμός Μεταπτ. Διπλ= 0.6 x ΜΟ μαθημάτων + 0,4 x βαθμός εργασίας.

 


 
 
 
 
   
  © Copyright 2006-11 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Φυσικής