Κωνσταντίνος Ε. ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ - Καθηγητής

(Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Εργαστήριο Αστρονομίας