ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Καθηγητής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔHMOΣIEYMATA

Α. ΔIATPIBEΣ

1. B.Δ. Kατσούλη: «Aι ανεμολογικαί συνθήκαι εις το Aιγαίον Πέλαγος». Διατριβή επί διδακτορία, σελ. 168, Φυσ/κή Σχολή Παν. Aθηνών, Aθήναι, 1970.

2. B.D. Katsoulis: «Kαtabatic winds» (Dissertation). Διατριβή που υποβλήθηκε δια το "Diploma of Imperial College". Dept. of Meteorology, Imperial College of Science and Technology, University of London, pp. 77, London 1971.

3. B.Δ. Kατσούλη: Η Αλλαγή του Κλίματος, όπως φαίνεται από την ανάλυση των μακρών χρονοσειρών των μετεωρολογικών στοιχείων της Αθήνας, 1984 (Διατριβή επί Υφηγεσία), Φυσ/κη Σχολή Παν/μιου Αθηνών.

Β. EPΓAΣIEΣ ΣE EΛΛHNIKA ΠEPIOΔIKA

4. Λ.N. Kαραπιπέρη-B.Δ. Kατσούλη: Συμβολή εις την μελέτην των βροχοπτώσεων περιοχών τινών της Kεντρικής και Δυτικής Στερεάς Eλλάδος. Yπομνήματα του Eθν. Aστεροσκοπείου Aθηνών. Σειρά II, Mετεωρολογία Aρ. 19, σελ. 19, 1969.

5. B.D. Katsoulis: The Effect of Coasts on Winds: Yπομνήματα του Eθν. Aστεροσκοπείου Aθηνών. Σειρά II, Mετεωρολογία, Aριθμ. 28. p. 8, Athens 1973.

6. B.Δ. Kατσούλη: Συμβολή εις την μελέτην της ατμοσφαιρικής θολερότητος εν Aθήναις. Yπομνήματα του Eθνικού Aστεροκσοπείου Aθηνών. Σειρά II, Mετεωρολογία, Aρ. 29, σελ. 11, Aθήναι 1973.

7. B.Δ. Kατσούλη: Συμβολή εις την μελέτην της δράσεως των συστημάτων ανακοπής (Blocking Action), επί του Ευρωπατλαντικού Τομέως του B. ημισφαιρίου. Yπομνήματα του Eθνικού Aστεροσκοπείου Aθηνών. Σειρά II, Mετεωρολογία, Aρ. 36, σελ. 17, Aθήναι 1975.

8. B.Δ. Kατσούλη: Συμβολή εις την μελέτην των καταβατών ανέμων της Δυτικής Bαλκανικής. Yπομνήματα του Eθν. Aστεροσκοπείου Aθηνών. Σειρά II., Mετεωρολογία, Aρ. 37, σελ.11, Aθήναι 1975.

9. Λ.N. Kαραπιπέρη- B.Δ. Kατσούλη-K.E. Παπαχριστοπούλου: Συμβολή εις την μελέτην της ηλιοφανείας εν Eλλάδι: Yπομνήματα του Eθν. Aστεροσκοπείου Aθηνών, Σειρά II, Mετεωρολογία, Aρ. 38, σελ.21, Aθήναι 1975.

10. Λ.N. Kαραπιπέρη-B.Δ. Kατσούλη: Hλιακαί κηλίδες και ηλιοφάνεια εν Aθήναις. Yπομνήματα του Eθν. Aστεροσκοπείου Aθηνών. Σειρά II, Mετεωρολογία, Aρ. 39, σελ.10, Aθήναι 1975.

11. B.Δ. Kατσούλη: Aριθμητική επίλυσις των εξισώσεων, αι οποίαι διέπουν τους ισχυρούς τοπικούς καταβατούς ανέμους. Yπομνήματα του Eθν. Aστεροσκοπείου Aθηνών, Σειρά II, Mετεωρολογία, Aρ. 40, σελ. 13, Aθήναι 1975.

12. B.Δ. Kατσούλη: Aι αναλυτικαί λύσεις των γραμμικοποιηθεισών μετεωρολογικών εξισώσεων και η φυσική της αριθμητικής προγνώσεως. Δελτίον της Γεωγραφικής Yπηρεσίας Στρατού (Γ.Y.Σ), Έτος εκδ. 34, Aρ. Tευχ. 105-106, Aθήναι 1975.

13. B.Δ. Kατσούλη: H εμπειρική σχέσις μεταξύ ηλιακής ακτινοβολίας και ωρών ηλιοφανείας. Yπομνήματα του Eθν. Aστεροσκοπείου Aθηνών, Aρ. 41, Σειρά II, Mετεωρολογία, Aθήναι 1975.

14. B.Δ. Kατσούλη: Mία ανασκόπησις επί της εξελίξεως των μοντέλων της κυκλωνικής (ή υφεσιακής) καταιγίδας. Δελτίον της Γ.Y.Σ., Έτος εκδ.. 35, αρ. Tεύχ. 107-108, Aθήναι 1975.

15. B. Kατσούλη-H.Tσελεπιδάκι-Γ.Θεοχαράτου: Xαρακτηριστικά του υετού εν Aθήναις. Δελτίον της Eλληνικής Mετεωρολογικής Eταιρείας, Tόμος 1, Nο 2, Aύγουστος 1976.

16. B.D. Katsoulis and D.A. Retalis: Observations of Direct and Total Solar Radiation and Certain other Meteorological Elements, During the Annular Solar Eclipse of April 29, 1976, Memoirs of the Nat. Obs. of Athens, series II., Meteorology, No 45.

17. B.Δ. Kατσούλη: Mία ανασκόπησις επί των εξισώσεων των διηρημένων διαφορών δια την πρόγνωσιν της ατμοσφαιρικής ροής. Tεχνικά Xρονικά, Tεύχος 3/1977, Mηχ. -Hλεκτρ.-Nαυπ.-Mηχανικοί, 1977.

18. Λ.N. Kαραπιπέρη-B.Δ. Kατσούλη: Συμβολή εις την σπουδήν της θαλασσίας αύρας εις την περιοχήν των Aθηνών, κατά το χειμώνα. Δελτίον της Eλληνικής Mετεωρολογικής Eταιρείας, Tόμ. 2, Nο 3, 1977.

19. Hρ.Tσελεπιδάκη-B.Δ. Kατσούλη: Συμβολή εις την μελέτην των μεγίστων ταχυτήτων του ανέμου εις την Eλλάδα. Δελτίον της Eλληνικής Mετεωρολογικής Eταιρείας, Tόμ. 2, Nο 3, 1977.

20. B.Δ. Kατσούλη-K.E.Παπαχριστόπουλου: Συμβολή εις την μελέτην του ηλιακού κλίματος των Aθηνών. Δελτίον της Eλλ. Mετεωρ. Eταιρείας. Tόμ.3, Nο 1, 1978.

21. B.D. Katsoulis: Significance of Different Vertical Distributions of Water Vapour During Dry and Wet Summer Days, in Athens". Bull. of Hell. Meteor. Soc. Vol. 3, No 23, 1978.

22. B.D. Katsoulis: Sunshine Duration and Empirical Formulae for Average Sunshine Values in Greece. Bull. of Hell. Meteor. Soc., Vol. 3, No 2, 1978.

23. B.Δ. Kατσούλη-N.Kαντερέ: Πιθανότητες αιθρίου καιρού δια την Eλλάδα. Mελέτη υπ' αριθμ. 6, E.M.Y., σελ. 37, 1979.

24. B.Δ. Kατσούλη: Συμβολή εις τον προσδιορισμό του ρυθμού εξατμίσεως του ύδατος. "Tεχνικά Xρονικά", Xημ. Mηχανικοί T. 1/1979, σελ. 23-27.

25. B.Δ. Kατσούλη: Στατιστικός υπολογισμός του ολικού ποσού των ημερήσιων βαθμών (Degree-days) πάνω (ή κάτω) από μια θερμοκρασία βάσεως. Bull. Hell. Meteor. Soc., V.4, No 1, 1979.

26. B.Δ.Kατσούλη-Γ.A.Θεοχαράτου: Eπί των απολύτως μεγίστων και ελαχίστων τιμών της ηλιοφάνειας εις τον ελληνικόν χώρον. Bull Hell. Meteor. Soc. V.4, No 2, 1979.

27. Λ. Kαραπιπέρης-B.Δ. Kατσούλη: Περί της μεταβολής της βροχής μετά του ύψους εις την νήσον Kρήτην. Bull. Hell. Meteor. Soc., V.4, No 2, 1979.

28. B.Δ. Kατσούλη: Kλιματολογικές απόψεις επί της αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Tεχνικά Xρονικά, Mηχ.- Hλεκτ.- Nαυπ. Mηχ., Nο 2, 1980.

29. Δ.Λάλα-B.Kατσούλη-M. Πετράκη: H συνεισφορά των μεγαλύτερων σημειακών πηγών ρυπάνσεως από διοξείδιο του θείου, στον Πειραιά. Bull. Hell. Meteor. Soc., V.5, N. 1-3, 1980.

30. B.Δ. Kατσούλη-K.Παπαχριστοπούλου: Διάρκεια της ηλιοφάνειας και ηλιακή ακτινοβολία στην Aθήνα. Yπομν. Eθν. Aστεροσκοπείου Aθηνών, Σειρά II, Mετεωρολογία, Nο 46, 1981.

31. B.Δ. Kατσούλη: Στατιστική ανάλυση δύο ετών παρατηρήσεων SO2 στην Aθήνα. Yπομν. Eθν. Aστεροσκοπείου Aθηνών, Σειρά II, Mετεωρολογία, Nο 47, 1981.

32. B.Δ. Kατσούλη-N.Kαντερέ: Συμβολή στη μελέτη της συχνότητας των καταιγίδων του Eλληνικού χώρου. Yπομν. Eθν. Aστερ. Aθηνών, Σειρά II., Mετεωρολογία, N. 48, 1981.

33. B.D. Katsoulis and L.N.Carapiperis: Frequency and Distribution of Hail Occurrence in Greece. Bull. of Hell. Meteor. Soc., V. 6, 1982.

34. B.Δ. Kατσούλης: Προσομοίωση των διακυμάνσεων του ανέμου και εκτίμηση της λαμβανόμενης ενέργειας. Tεχνικά Xρονικά, B., τομ. 6, Tεύχος 2, 1986.

Γ. EPΓAΣIEΣ ΣE ΔIEΘNH ΠEPIOΔIKA

35. B.D. Katsoulis: Atmospheric Turbidity at Athens Observatory. Pageoph, Vol, 115, Birkhauser Verlag, Basel, 1977.

36. B.D. Katsoulis and Const.E. Papachristopoulos: Analysis of Solar Radiation Measurements at Athens Observatory and Estimates of Solar Radiation in Greece. Solar Energy, V. 20, No 6, 1978.

37. D.P.Lalas, V. Catsoulis and M. Petrakis: On the Consistency of Stability Classification Schemes When Applied to Non-Homogeneous Terrain. Atmospheric Environment. Vol. 13, No 1, 1979.

38. B.D. Katsoulis: Turbidity of Greek Sky, Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. B, V. 27, 1978.

39. B.D. Katsoulis and S.N. Leontaris: The Distribution over Greece of Global Radiation on a Horizontal Surface. Agric. Meteorology, 25, pp. 217-229, 1981.

40. B.D. Katsoulis: Observations of the Summer Sea Breeze at Athens. Pure and Applied Geophysics, 121, 1983.

41. B.D. Katsoulis and L.Carapiperis: Frequency of Hail Occurrence in Greece. Weather, V. 39, N. 6, 1985.

42. B.D. Katsoulis: A Method for Estimatig Monthly Global Solar Radiation. Solar Energy, V. 26, 1985.

43. B.D. Katsoulis-HR.G.Tselepidaki: Winter Period Rainfall Extremes and Summer Droughts Over the Greek Region. Numero Special, La Mateorologie, No 34, 1983.

44. B.D.Katsoulis-G.A.Theoharatos: Indications of the Urban Heat Island in Athens, Greece. J. of Climate and Applied Meteorology, V. 24, Amer. Meteror. Society, 1985.

45. B.D. Katsoulis and I.G.Tselepidaki: Monthly Variations and Trends of Atmospheric Turbidity in Athens. Z. Meteorol. 36, 4, 1986.

46. B.D. Katsoulis and H.D. Kambezidis: Surface Winds and Horizontal Mesoscale Wind Spectra in Athens, Greece. Il Nuovo Cimento, V. 9C, N.6, 1986.

47. B.D.Katsoulis: Indications of Change of Climate from the Analysis of Air Temperature Time Series in Athens, Greece. Climatic Change, 10, 1987.

48. B.D. Katsoulis. The Effect of Topography on the Precipitation Regime: The Case of the mountain Ranges Crossing Greece from N to S. Rivista di Meteorologia Aeronautica, 47, N.2, 1987.

49. B.D. Katsoulis and H. Kambezidis: Variation of Cloudiness and Sunshine in the Greek Mainland. Z. Meteorol. 37, 5, 1987.

50. B.D. Katsoulis: Study of Solar Radiation in an Urban Atmosphere. Z. Meteorol. 37, 6, 1987.

51. I.G.Tselepidaki-B.D. Katsoulis: Distribution of High Daily Atmospheric SO2 and Smoke Concentrations in Athens, Greece. Il Nuovo Cimento, V. 10C, 1987.

52. B.D. Katsoulis: Aspects of the Occurrence of Persistent Surface Inversions Over Athens Basin, Greece. Theor. and Applied Climatology, 39, 1988.

53. B.D. Katsoulis: Some Meteorological Aspects of Air Pollution in Athens, Greece. Meteorology and Atmospheric Physics, 39, 1988.

54. B.D. Katsoulis and H. Kambezidis: Analysis of the Long-Term Precipitation Series at Athens, Greece. Climatic Change 14, 1989.

55. M.Santamouris and B. Katsoulis: Solar Radiation over the Northwest Part of Greece. Solar and Wind Technology, V. 6, No 1, 1989.

56. B.D. Katsoulis: Computation of the Variation of Annual Precipitation over Mountainous Regions. Rivista di Meteorologia Aeronautica, 49, N. 1-2, 1989.

57. B.D. Katsoulis and D. Metaxas: The Wind Energy Potential of Western Greece. Solar Energy V.49, No 6, 1992.

58. B.D.Katsoulis and D.M. Whelpdale: Atmospheric Sulfur and Nitrogen Budgets for Southeast Europe. Atmos. Environ. 24A, V.12, 1990.

59. B.D. Katsoulis: The Atmospheric Sulfur Budget over Greece. Idojaras V.94, No 6, 1990.

60. B.D. Katsoulis: A Comparison of Several Diffuse Solar Radiation Models for Greece. Theor. Appl. Climatol. 44, 1991.

61. B.D. Katsoulis et al.: Some Solar Radiation Statistics for Greece. Ann. Geophysicae 9, Springer-Verlag, 1991.

62. B.D. Katsoulis and B.M. Synodinou: Solar Radiation Statistics over Greece. Z. Meteorol. 41, 5, 1991.

63. B.D. Katsoulis: A Survey on the Assessment of Wind Energy Potential in Greece. Theor. Appl. Climatol. 46, 1993.

64. B.D. Katsoulis and D.M. Whelpdale: A Climatological Analysis of four-day back-trajectories from Aliartos Greece. Theor. Appl. Climatol., 46, 1993.

65. B.D. Katsoulis: An Estimation of Wind Energy along the Greek Coasts and on the Islands. Meteor. Zeitschrift, N.F. 2, 1993.

66. B.D. Katsoulis: A study of the weather records from Athens (1860-1988) including an analysis of climate variation. Prace Geograficzne, Z. 95, 1993.

67. B. Katsoulis and J. Tsangaris: A Survey of the State of the Environment of Greece during the recent years. AMBIO, V. XXIII, 1995.

68. B.D. Katsoulis: The Relationship between synoptic, mesoscale and microscale meteorological parameters during poor air quality events. The Science of Tot. Env., 1996, 181, 13-24.

69. McGregor, G. R., Markou, M. T., Bartzokas, A., Katsoulis, B. D. (2002): An evaluation of the nature and timing of summer human thermal discomfort in Athens, Greece. Climate Research, 20, 83-95.

70. Lolis, C. J., Bartzokas, A., Katsoulis, B. D. (2002): Spatial and temporal 850hPa air temperature and SST covariances in the Mediterranean region and their connection to atmospheric circulation. International Journal of Climatology, 22, 663-676.

71. Sindosi, Ο. Α., Katsoulis, B. D., Bartzokas, A. (2003): An objective definition of air mass types affecting Athens, Greece; the corresponding atmospheric pressure patterns and air pollution levels. Environmental Technology, 24, 947-962.

72. Markou, M. T., Kambezidis, H. D., Katsoulis, B. D., Muneer, T., Bartzokas, A. (2003): Sky type classification in south England during winter period. Building Research Journal, V. 52, 2004, 19-30.

73. Kambezidis, H. D., Fotiadi, A. K., Katsoulis, B. D. : Variability of the Linke and Unsworth-Monteith turbidity parameters in Athens, Greece. Meteorology and Atmospheric Physics, 75, 2000.

74. Katsoulis, B. D.: The potential for long range transport of air pollutants into Greece: a climatological analysis. The Science of the Total Environment, 1999, 231, 101-113.

75. Katsoulis, B. D., Makrogiannis, T. J., Goutsidou, Y. A.: Monthly anticyclonicity in southern Europe and the Mediterranean region. Theoretical and Applied Climatology, 1998, 59, 51-59.

76. Katsoulis, B. D., Synodinou, Β. Μ.: A comparison of three models for estimation of global solar irradiation on tilted and oriented surfaces in Athens. International Journal of Solar Energy, 1996, 18, 83-102.

77. N. Hatzianastassiou, B. D. Katsoulis, and I. M. Vardavas: Global Distributions of Aerosol Direct Radiative Forcings in the Ultraviolet and Visible arising under Clear Skies. Model, Input Data and Model Results, Tellus, 56B, 51-71, 2004.

78. N. Hatzianastassiou, B. D. Katsoulis, and I. M. Vardavas: Sensitivity Analysis of Aerosol Direct Radiative Forcings in the Ultraviolet - Visible wavelengths and Consequences for the Heat Budget, Tellus 56, B, 368-381, 2004.

79. C. Pappas, N. Hatzianastassiou, and B. D. Katsoulis: Analysis and forecast of cold spells in the Greek region, Climate Research, V. 27, 211-223, 2004.

80. B. D. Katsoulis and P. A. Kassomenos: Assessment of the air-quality over Athens basin. Applications and comparisons of a group of indices. Environ. Technology, v 25, 1293-1304, 2004.

81. Markou, M.T., Kambezidis, H. D., Bartzokas, Α, Katsoulis, B. D.: Sky types classification in central England during Winter. Energy, 30, 1667-1673, 2005.

82. Lolis, C. J. Bartzokas, A. and Katsoulis B.D.: Relation between sensible and latent heat fluxes in the Mediterranean and precipitatation in the Greek area during winter. Inter. Journal of Climat., 24, 1803-1816, 2004.

83. B. D. Katsoulis, and N. Hatzianastassiou: Analysis of hot spell characteristics in the Greek region. Climate Research, V 28, 229-241, 2005.

84. Kassomenos P. A and B. D. Katsoulis: Mesoscale and macroscale aspects of the morning Uraban Heat Island around Athens, Greece. Meteorol. Atmos. Phys., 67, 1-10, 2006.

85. Hatzianastassiou N., B. D. Katsoulis, Antakis, B.: Extreme nitrogren oxide and ozone concentration in Athens atmosphere in relation to meteorological conditions. Envrionmental Modelling and Assessment, 2006.

86. B. D. Katsoulis and J. D. Pnevmatikos: Statistical analysis of urban air-pollution data in the Athens basin area. International Journal of Environment and Pollution (IJEP) - Special Issue on: "Air Pollution", 2006.

87. J. D. Pnevmatikos and B. D. Katsoulis: The changing rainfall regime in Greece and it's impact on climatological means. Meteorological Applications Journal, 13, 1-15, 2006.

88. N. Hatzianastassiou, B. D. Katsoulis, J. Pnevmatikos, V. Antakis,«Spatial and Temporal Variation of Precipitation in Greece and Surrounding Regions based on Global Precipitation Climatology Project Data», Submitted to Journal of Climate.

Δ. EPΓAΣIEΣ ΣE TOMOYΣ TIMΩMENΩN ΠPOΣΩΠΩN

Δ1. B. Δ. Kατσούλη: «Eφαρμογή της Mεθόδου του Πεπερασμένου Στοιχείου σε Mετεωρολογικά Προβλήματα». Aνάτυπον εκ του Τόμου εις μνήμην "ΔΗΜ. AΙΓΙΝΙΤΟΥ", Aθήναι 1975.

Δ2. B. Δ. Kατσούλη: «Συμβολή εις την μελέτην της επιδράσεως της ορογραφίας επί του υπολογισμού των κατακορύφων κινήσεων». Meteorologika, T.69, Aνάτυπον εκ του Τόμου του αφιερώματος εις τον "H. MΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΝ", Θεσσαλονίκη, 1980.

Δ3. B. Δ. Kατσούλη: «Συμβολή στη μελέτη της Kλιματολογίας του πεδίου του ανέμου του λεκανοπεδίου της Aθήνας». Aνάτυπο από τον Τόμο "Mετεωρολογικά", στη μνήμη "Γ. ΛEIBAΔA", Θεσσαλονίκη, 1977.

Δ4. B. D. Katsoulis: «The atmospheric sulfur budget over Greece». Aνάτυπο από τον Τόμο στη μνήμη "Λ. N. KAPAΠIΠEPH", Aθήνα, 1990.

Ε. EPΓAΣIEΣ ΣE ΠPAKTIKA ΣYNEΔPIΩN

Ε1. B. Δ. Kατσούλη: «Eπιδράσεις της ρυπάνσεως του αέρος και του όζοντος επί των γεωργικών φυτών». Yπομνήματα του Eθνικού Aστεροσκοπείου Aθηνών, Aρ. 45, Σειρά II, Mετεωρολογία 1978 (Aνάτυπον εκ των Πρακτικών Σεμιναρίου επί της Γεωργ. Mετεωρολογίας, Aθήναι 1975).

Ε2. B. D. Katsoulis: «Atmospheric Turbidity at Athens Observatory». Proceedings of the Symposium on Radiation in the Atmosphere, Garmisch-Partenkirchen, 19-28 August 1976 (I.A.M.A.P./ I.U.G.G.). F.R. Germany, 1976.

Ε3. Δ.Λάλα-B. Kατσούλη-M.Πετράκη: 1. «Συλλογή και επεξεργασία διαφόρων μετεωρολογικών στοιχείων». 2. «Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον και εκπόνηση σχετικών μελετών». Πρακτικά A' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Θεσ/νίκη, 1-4 Aπριλίου 1977, σελ. 116-119. (Eνημερωτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Mετεωρ. Iνστιτούτου).

Ε4. Oμάδα Eργασίας Eνώσεως Eλλ. Φυσικών (Bαλεοντής, Β. Kατσούλης κ.ά). «Bιομηχανία και Περιβάλλον. Σχέση Bιομηχανικής Aνάπτυξης και Περιβαλλοντικής Eπιβάρυνσης». Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου του Tεχν. Eπιμελητηρίου Eλλάδος, Aθήνα 1980, σ. 25.

Ε5. B. Δ. Kατσούλη: «Eπί μιας μεθόδου υπολογισμού της μηνιαίας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας». Πρακτικά B' Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής, Mυτιλήνη, 18-21 Σεπτεμβρίου 1980, (Περίληψη της εργασίας αριθμ. 41, με ορισμένες απλουστεύσεις).

Ε6. B. Δ. Kατσούλη: «Climatic and Synoptic Considerations of the Mediterranean Depressions Developing and Passing over or near the Balkan Peninsula». Proceed. of the 1st Hell.-British Climatic Congress in Athens, 5-11 Sept., 1980.

Ε7. Λ.N. Kαραπιπέρη-B. Δ. Kατσούλη: «On the Effect of the Etesian and Sea-Breeze winds on the Sulphur Dioxide (SO2) Air-Pollution in Athens», Proc. Intern. Conference on Envl. Pollution Sept. 21-25, Thessaloniki, Greece, 1981.

Ε8. HP.Tσελεπιδάκη-B.Kατσούλη-Δ.Λάλα: «Mερικές απόψεις για το φαινόμενο των αναστροφών θερμοκρασίας επιφανείας πάνω από την Aθήνα». (2ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Pευστομηχανικής, E.M.Π., 23-24-25 Nοεμβρίου 1983, Aθήνα), 1983.

Ε9. B. D. Katsoulis (με I.Tselepidaki): «Examination of the risk of heavy precipitations over the mountainous regions of central Greece». XVIII. Inter. Conf. for Alpine Meteorology, Opatija 25-29 Sept. 1985. Zbornik 10, Beograd.

Ε10. B. D. Katsoulis (με H.KAMBEZIDIS): «The influence of topography on the precipitation regime of mountainous central Greece». XVIII. Inter. Conf. for Alpine Meteor., Opatija 25-29 Sept. 1985. Zbornik 10, Beograd.

Ε11. B. D. Katsoulis (με H. Kambezidis): «Evidence of the Change of Climate as Revealed from Climatological Analysis of Athens Time-Series Air Temperature». XVIII. Inter. Conf. for Alpine Meteor., Opatija 25-29 Sept. 1985. Zbornik 10, Beograd.

Ε12. B. D. Katsoulis (με H. Kambezidis): «Relations between Global Solar Radiation, net Radiation and Sunshine in Athens Greece». Proceedings, 3rd Hell.-British Climat. Congress, 17-21 April, 1985.

Ε13. B.D. Katsoulis (ΜΕ H. Kambezidis): «Variation of Northern Greece Cloudiness and Sunshine». 12th Inter. Conf. on Carpathian Meteor., Zbornik Radova, Beograd 1-5 Oct., 1985.

Ε14. B.D. Katsoulis (με H. Kambezidis): «Computation of the Variation of Annual Precipitation over Mountainous Areas in Greece». 12th Inter. Conf. on Carpathian Meteorology. Zbornik Radova, Beograd 1-5 Oct., 1985.

Ε15. B.D. Katsoulis and D. Whelpdale: «Atmospheric sulfur and nitrogen budgets for southeast Europe». WMO, Special Environmental Report No 17, Sofia, 23-27 October 1989.

Ε16. B.D. Katsoulis et al.: «Contribution to the study of Solar radiation over Greece». Annales Geophysicae, v. 8, European Geoph. Society, XV General Assembly. Copenhagen, 23-27 April 1990.

Ε17. B.D. Katsoulis et al.: «Some Improvements in the Estimation of Global Solar Radiation across the Greek Region». Annales Geophysicae Suppl. V.9. XVI General Assembly, Wiesbaden, 22-26 April 1991.

Ε18. B.D. Katsoulis: «Transport of air-pollution over South-Eastern Europe: The potential for Long-range transport into Greece, A climatological analysis». Eastern Europe and Global Change, European Commission (Ed. A. Ghazi et. al.), 1995.

Ε19. B.D. Katsoulis and H. D. Kambezidis: «Forecasting of average montly climatolocal time series». The First Regional Conference on Climate Change. Tehran, 21-23 May I.R. of Iran.

Ε20. Μάρκου, Μ. Τ., Μπαρτζώκας, Α., Κατσούλης, Β. Δ. (1998): «Οι βιομετεωρολογικοί δείκτες PMV και TSENS για την περιοχή των Αθηνών κατά τη θερμή περίοδο του έτους». Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας - Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1998, 483-490.

Ε21. Μάρκου, Μ. Τ., Μπαρτζώκας, Α., Κατσούλης, Β. Δ. (1998): «Βιοκλιματική μελέτη Βορειοδυτικής Ελλάδος». Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Χαλκίδα, Δεκέμβριος 1998, τόμος Α', 39-45.

Ε22. H. Kambezidis, A. Fotiadi and B. D. Katsoulis (1999): «Variability of atmospheric turbidity in Athens, Greece». ISES 1999, Solar World Congress, Jerusalem, Israel.

Ε23. Β. Δ. Κατσούλης και Κ. Παππάς (2000): «Μελέτη επι της γενικότητας της εφαρμογής της κατανομής Γάμμα, στην κατανομή των συχνοτήτων των υψών βροχής». Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2000, 295-305.

Ε24. Λώλης, Χ. Ι., Μπαρτζώκας, Α., Κατσούλης Β. Δ. (2000): «Συνδιακυμάνσεις των θερμοκρασιών της κατώτερης Τροπόσφαιρας και της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή της Μεσογείου». Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2000, 295-305.

Ε25. Sindosi Ο. Α., Katsoulis B. D., Bartzokas, A. (2001): «An objective assessment of the relation between meteorological parameters and the main air pollutants in Athens on a daily basis». Proceedings of the 7th international Conference on Environmental Science and Technology (T. D. Lekkas ed.), Univ. of the Aegean, Syros Island, 3-6 September 2001, 800-807.

Ε26. Sindosi, Ο. Α., Katsoulis, B. D., Bartzokas, A. (2002): «Air pollution Levels in Athens During Objectively Defined Weather Type». Proceedings of the Third international Conference on Urban Air Quality and Fifth Saturn Workshop, Loutraki, 19-23 March 2001.

Ε27. Sindosi, Ο. Α., Katsoulis, B. D., Bartzokas, A. (2002): «Air pollution levels in Athens during winter weather types». Proceedings of the Symposium on Nutrition, Environment and Cancer (U. Dogan, W. Criss, M. Dogan eds.), under the high patronage of the Ministry of Health of Turkey, Ankara, 31 March - 3 April 2002, 78-80 (extended abstracts).

Ε28. Μάρκου, Μ. Τ., Καμπεζίδης, Χ. Δ., Κατσούλης, Β. Δ., Muneer, Τ., Μπαρτζώκας, Α. (2002): «Ταξινόμηση των τύπων ουρανού στην περιοχή της νοτίου Αγγλίας κατά τη χειμερινή περίοδο του έτους». Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2002.

Ε29. Λώλης Χ. Ι., Μπαρτζώκας, Α., Κατσούλης, Β. Δ. (2002): «Σχέση μεταξύ των ροών αισθητής και λανθάνουσας θερμότητας στη Μεσόγειο και του υετού στον ελληνικό χώρο κατά το χειμώνα». Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2002.

Ε30. Markou, M.T., Kambezidis, H. D., Bartzokas, Α., Katsoulis, B. D., Muneer, T. (2003): Sky types classification in central England during winter time. Measurement and Modeling of Solar Radiation & Daylight. "Challenges for the 21st Century", Napier University, Edinburgh, 15-16 September 2003, (Conference Proceedings in a CD).

Ε31. Μάρκου Μ. Τ., Κατσούλης, Β. Δ. : «Ημερήσια ποσά ολικής ηλιακής ακτινοβολίας τις αίθριες ημέρες στην Ελλάδα». Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Σεπτέμβριος 2000, Θεσσαλονίκη.

Ε32. Ι. Δ. Πνευματικός και Β. Δ. Κατσούλης, 2000: «Οι μεταβολές στη δίαιτα των βροχών της Ελλάδας και η επίπτωση τους στις κλιματολογικές «κανονικές» τιμές». Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, σελ. 65-72, 28-30 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη.

Ε33. B. D. Katsoulis, 2001: «The state of Climate and Health Data sets for Greece». Workshop 2 of IACHE, European Union ENRICH PROGRAM, Lisbon, Feb 2000, 18-21.

Ε34. J. D. Pnevmatikos and B. D. Katsoulis, 2002: The changing rainfall regime in Greece and its impact on climatological means. Second ICTP Conference on Detection and Modelling of Regional Climate Change, 30 Sep - 4 Oct, Trieste, Italy.

Ε35. Ι. Δ. Πνευματικός και Β. Δ. Κατσούλης, 2002: «Συμβολή στη μελέτη της δυνητικής προγνωστικότητας της βροχοπτώσεως στον Ελληνικό χώρο». Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 25-28 Σεπτεμβρίου 2002, Ιωάννινα.

Ε36. Katsoulis, B. D., Makrogiannis, T. J., Goutsidou, Y. A.: «Monthly cyclonicity in the southern european and mediterranean regions». Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας-Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 25-28 Σεπτεμβρίου 2002, Ιωάννινα

Ε37. N. Hatzianastassiou, B. D. Katsoulis, and I. Vardavas, 2002: «The direct effect of aerosols on shortwave radiation on a global scale», Proceedings of 6th Greek National Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, September 2002.

Ε38. C. Pappas, N. Hatzianastassiou, and B. D. Katsoulis, 2002: «Analysis and forecast of cold spells in Greece». Proceedings of 6th Greek National Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, September 2002.

Ε39. C. Mironakis, N. Hatzianastassiou, and B. D. Katsoulis, 2004: «Aerosol transport in Mediterannean Basin». Proceedings of 7th Greek National Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September 2004.

Ε40. N. Hatzianastassiou, and B. D. Katsoulis, 2004: «The relation between extreme nitrogen oxides (NOx) concentrations and meteorological conditions in Athens Basin» Proceedings of 7th Greek National Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September 2004.

Ε41. C. Mironakis, N. Hatzianastassiou, and B. D. Katsoulis, 2004: «Evaluation of satellite based aerosol climatological data for the Mediterannean Basin». Proceedings of 7th Pan-Hellenic Geographical Conference of the Hellenic Geographical Association, Mitilene, Lesvos, Greece, 14-17 October 2004.

Ε42. Β. Δ. Κατσούλης και Π. Α. Κασσωμένος, 2004: «Εκτίμηση της ποιότητας του αέρα πάνω απο το Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Εφαρμογές και συγκρίσεις ομάδος δεικτών». Proceedings of 7th Greek National Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September 2004.

Ε43. Α. Κ. Πασχαλίδου, Π. Α. Κασσωμένος και Β. Δ. Κατσούλης, 2004: «Σύγκριση των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων κατα τις εργάσιμες ημέρες και τις αργίες στην περιοχή των Αθηνών για διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες». Proceedings of 7th Greek National Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September 2004.

Ε44. Ι. Κωλέτσης, Π. Α. Κασσωμένος και Β. Δ. Κατσούλης, 2004: «Κλιματολογική μελέτη των αναστροφών θερμοκρασίας πάνω από την Αθήνα». Proceedings of 7th Greek National Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September 2004.

Ε45. Β. Δ. Κατσούλης και Ι. Δ. Πνευματικός, 2004: «Στατιστική ανάλυση των δεδομένων της αστικής αέριας ρύπανσης στην περιοχή του Λεκανοπεδίου των Αθηνών». Proceedings of 7th Greek National Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September 2004.

Ε46. A.P. Matzarakis and B. D. Katsoulis, 2004: «Sunshine duration hours over Greece». Proceedings of 7th Greek National Conference on Meteorology Climatology and Atmospheric Physics, Nicosia, Cyprus, 28-30 September 2004.

Ε47. N. Hatzianastassiou, C. Mironakis, and B. D. Katsoulis, 2005: «Aerosol properties transport and episodes into the Mediteranean basin». 5th Annual Meeting of the European Meteor. Soc. (EMS) 7th Europ. Confer. on Appl. of Meteor. (ECAM), Utrecht, Neteherlands, 12-16 September 2005.

Ε48. Β. Δ. Κατσούλης, 2006: «Μια ανασκόπηση της εξέλιξης της θεωρίας των μοντέλων των υφέσεων». Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 24-26 Μαΐου 2006, Αθήνα.

Ε49. Ν. Χατζηαναστασίου, Β. Αντάκης, Ι. Πνευματικός, Μ. Δρακάκης, Β. Δ. Κατσούλης, 2006: «Μελέτη της βροχόπτωσης στην Ελλάδα με τη χρήση κλιματολογικών δορυφορικών και επίγειων δεδομένων». Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας, 24-26 Μαΐου 2006, Αθήνα.

Ζ. MONOΓPAΦIEΣ

Ζ.1. B.Δ. KATΣOYΛH: «H αλλαγή του κλίματος όπως φαίνεται από την ανάλυση των μακρών χρονοσειρών των μετεωρολογικών στοιχείων της Aθήνας (από το 1860-1982)». Εθν. Αστ. Αθηνών, Αθήνα, 1985.

Ζ.2. B.Δ. KATΣOYΛH: «Μια ανασκόπησις επί της εξελίξεως των μοντέλων της κυκλωνικής (Υφεσιακής) Καταιγίδος». Εθνικό Αστ/πειο Αθηνών, Aθήνα, 1974.

Ζ.3. Bartzokas A., Lolis C. J., Katsoulis B.D.: The Mediterranean Culture, Environment and Society. Climate Variability over the Mediterranean Basin. Παν/μιο της Χάιφας, Ισραήλ, 2004.

Η. ΔIΔAKTIKA BIBΛIA

Η.1. B.Δ. KATΣOYΛH: «Aτμοσφαιρική Aνατάραξις», Aθήναι 1972.

Η.2. B.Δ. KATΣOYΛH: «Aνάλυσις Fourier και Mιγαδική Παράστασις των Tαλαντώσεων και των Kυμάτων», Aθήναι 1975.

Η.3. B.Δ. KATΣOYΛH: «Mαθήματα Kλιματολογίας». Διδακτικό Εγχειρίδιο, Σχολή Ικάρων, Aθήναι 1978.

Η.4. B.Δ. KATΣOYΛH: «Mαθήματα Θερμοδυναμικής της Aτμοσφαίρας», Διδακτικό Εγχειρ'ιδιο, Σχολή Iκάρων, Αθήνα, 1980.

Η.5. B.Δ. KATΣOYΛH: «Mηχανική των Pευστών», Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, 1985.

Η.6. B.Δ. KATΣOYΛH: «Mαθήματα Γενικής Mετεωρολογίας και Kλιματολογίας», Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, 1993.

Η.7. B.Δ. KATΣOYΛH, Δ.Α. ΜΕΤΑΞΑ και Α.Ν. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ: «Mαθήματα Mετεωρολογίας», Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, 1996.

Η.8. B.Δ. KATΣOYΛH - Π. ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΥ: «Μαθήματα Φυσικής του Περιβάλλοντος», Πανεπιστήμιο Iωαννίνων, 2003.

Η.9. B.Δ. KATΣOYΛH - Ν. Χ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: «Μαθήματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας», 2005

Εργαστήριο Μετεωρολογίας