. , .

270
ISBN:978-960-508-043-3, 2012
: 22768957

TOIXEIA EPMOYNAMIKH TH ATMOAIPA
YPOTATIKH TH ATMOAIPA
OI EIEI KINHH
KINHMATIKH
KATAKOPYH METABOH TOY ANEMOY KAI TH BAPOBAMIA
OI AYNEXEIE THN ATMOAIPA
OI XPONIKE METABOE TN APAMETPN TH POH
H ANATYH TN YEEN KAI TN ANTIKYKNN
H OMH TOY ANEMOY TO TPMA TPIBH
H IAXYH EPMOTHTA KAI YPATMN
APAPTHMA (TOIXEIA ANYMATIKH ANAYH). , . , .
1996
  • , ,
  • ,
  • ,